Dysgu'r Delyn
Sipsi Werin

Llangwnnadl
21/11/2015
10.30 - 16.00


Learning the Welsh
Gypsy Harp

Dosbarth diwrnod llawn i
ddysgu telyn y sipsiwn Cymreig.
Gosod o 10yb.

Gogledd-orllewin Cymru
Llun Awst 17
Yr Hen Ysgol,
Llangwnnadl,
Ger Pwllheli,
Gwynedd  LL53 8NN
Robin Huw Bowen A full-day class to learn the Welsh gypsy style of harp playing. Set up from 10am

North-west Wales
Llun Awst 17
Yr Hen Ysgol,
Llangwnadl,
Near Pwllheli,
Gwynedd  LL53 8NN

Angen ychydig o brofiad ee. Gradd 3.

£20 i gymryd rhan yn y gweithdy
(£15 gostyngiadau).
20% yn llai i aelodau Clera

Ymholidau / Enquiries
Anna Gerogina Chitty :  anna.georgina@hotmail.co.uk
01758 770454
cyffredinol / general :  telynorcymru@sesiwn.com
029 20628300
Some experirnce needed eg. Grade 3

£20 to take part in the workshop
(£15 concessions).
20% discount for Clera members.
Bydd y gweithdai yn gyfle i ddysgu sgiliau newydd a gwella eich ffordd o ganu’r Delyn mewn awyrgylch hwyliog ac anffurfiol.

The class will be an entertaining and informal chance to pick up some new skills and improve your harp playing.
Y safle
Mae'r Hen Ysgol yn agos i Eglwys hynafol Gwynhoedl yn Llanwnnwdl. Mae lle i barcio ceir ar iard yr hen ysgol
Cyrraedd
Wrth ddod o Nefyn a Tudweiliog ar y B4417, cymerwch y troad 1af i'r dde ar ôl arwydd Llangwnnadl, wedyn heibio'r Eglwys i'r Hên Ysgol.
o Lanbedrog a Botwnnog, cymerwch y B4413 yng nghyfeiriad Aberdaron, a wedyn y B4417 ym Mhenygroeslon, cyfeiriad Tudweiliog.
Cymerwch yr ail droad i'r chwith, wedyn heibio'r Eglwys i';r Hen Ysgol.

Bwyd a diod
Bydd angen dod â'ch bwyd eich hunan. Darperir te a choffi ar eich cyfer.


Delwedd: www.llangwnadl.org.uk : Image
The location
The Old School is near  the ancient church of Gwynhoedl in the village of Llangwnnwdl
Getting there
From Nefyn and Tudweiliog on the B4417, take the first turning on the left after the Llangwnnwdl sign then pass the church to reach the Old Schoool.
From Llanbedrog and Botwnnog, take the B4413 towards Aberdaron, then
in Penygroeslon take the B4417 , towards Tudweiliog, then the second left turn off this road to Gwynhoedl's Church and the Old School.

Food and drink
You will need to bring your own food.
Tea and coffee will be provided.

DIGWYDDIADAU NESAF
NEXT EVENTS
Gweithdy Pantyfedwen -Telynor Cymru
Neuadd Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig, Ceredigion  SY25 6EU
Sad / Sat
  28/11/2015
10.00-16.00
Telynor Cymru - Pantyfedwen Workshop
Pantyfedwen Hall, Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig, Ceredigion  SY25 6EU
Gweithdy Aberhonddu -Telynor Cymru
Neuadd Swbwd, Canal Bank
Aberhonddu,  Powys  LD3 7HH
Sul / Sun
29/11/2015
13.30-16.30
Telynor Cymru - Brecon Workshop
Subud Hall, Canal Bank
Brecon,  Powys  LD3 7HH

Cliciwch yma am fanylion y cynllun
 Cliciwch yma am ffurflen gofrestru
Ymholiadau at
telynorcymru@sesiwn.com


Click here for your invitation to join the project
Click here for a workshop registration form
Enquiries to telynorcymru@sesiwn.com

Mae Telynor Cymru 2016
 yn dathlu 200 mlwyddiant geni John Roberts 'Telynor Cymru' (1816-1894),
un o'r ffigurau pwysicaf yn ein traddodiad gwerin.

John Roberts
Sipsi Cymreig oedd John ac roedd yn enwog yn y 19eg ganrif am chwarae'r Delyn Deires Gymreig.

Telyn Werin Cymru
Y delyn yw'r unig agwedd ddi-dor o'n traddodiad offerynnol gwerin, ac eto, hi yw'r offeryn lleiaf amlwg ar sîn werin Cymru heddiw.
Mae'r byd telyn Gymreig yn ffafrio'r drefn glasurol ryngwladol yn lle. Teimla Clera yn gryf bod rhaid gywirio'r sefyllfa


Telynor Cymru 2016  celebrates the 200th anniversary of the birth of John Roberts (1816-1894), 'Telynor Cymru', one of the most important figures in our folk tradition.

John Roberts
John was a Welsh Gypsy who was famous in the 19th century for
playing the Welsh Triple Harp.

The Welsh Folk Harp
The harp is the only aspect of our continuous instrumental folk tradition, and yet it is the least prominent instrument on the Welsh folk scene today. The Welsh harp world favours the international classical regime instead, and Clera feels strongly that we must correct  this.
Trysor y Sipsiwn
 Trosglwyddwyd trysor cerddoriaeth delyn y Sipsiwn Cymreig drwy chwe chenhedlaeth o deulu John Roberts i'w or-wyres Eldra Jarman, a thrwyddi hi i Robin Huw Bowen
..

The Gypsies' treasure
The
treasure of the Harp music was passed down through six generations of the Roberts family from John to his great-grand-daughter Eldra Jarman, and through her to Robin Huw Bowen.
Robin Huw Bowen
Pan fu'n ymweld â gwlad Paraguay yn 2013 i chwarae yn Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, gwelodd Robin wlad lle mae traddodiad werin ei Hofferyn Genedlaethol yn fywiog iawn.
Yng Nghymru, y delyn yw'r unig agwedd ddi-dor o'n traddodiad offerynnol gwerin, ac eto, hi yw'r offeryn lleiaf amlwg ar sîn werin Cymru heddiw; anelwn at gywiro hyn drwy'r prosiect.Robin Huw Bowen
When he visited Paraguay in 2013 to play in the Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, he saw a country where the folk tradition of its National Instrument was very lively. In Wales, only the harp can claim to have an unbroken instrumental folk tradition, yet it is the least prominent instrument on the Welsh folk scene today; we aim to rectify this through this project.
Cyngor Celfyddydau Cymru
Buom yn llwyddiannus yn ein cais am gefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac dyma gychwyn ar y gwaith.
Mae'r grant wedi galluogi i ni drefni safle we ar gyfer yr ymgyrch: www.telynor.cymru
a bydd newyddion amdano ar www.clera.org a www.sesiwn.com
Cyngor Celfyddydadau Cymru / Wales Arts Counci
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Lotri Genedlaetho / National Lottery
The Arts Council of Wales
We were successful in our application for financial support from the Arts Council of Wales and we are now starting on the work.
This funding  has enabled us to develop a Web site specifically for the project: www.telynor.cymru and news the development will be posted on www.clera.org and www.sesiwn.com.
Pam mae angen y prosiect?
Gwnaeth ymweliad Womex â Chaerdydd y llynedd les mawr i godi proffeil canu traddodiadol ac i newid agwedd y sector i werthfawrogi potensial ein traddodiad i gyffroi pobl lawn gymaint ag adrannau eraill y celfyddydau.
Mae diffyg hyder ac anwybodaeth yn rhy aml yn amlygu eu hunain ar y sîn Gymreig, ac yn peri i ormod o berfformwyr gredu 'nad iddyn nhw' y mae'r pethau hyn, am ba reswm bynnag.
Mae 'na amharodrwydd yn y byd clasurol i dderbyn repertoire ac arddull werin o ddifrif, ac mae'r telynorion gwerin yn aml gydag agwedd rhy amaturaidd ac yn ofni'r her o chwarae repertoire mwy soffistigedig.
Ymgais felly yw'r prosiect yma i geisio datblygu hyder yn y repertoire ac yn y gallu i'w berfformio, ac yna, broffesiynoldeb wrth ei gyflwyno, yn union fel y gwelwyd traddodiadau eraill yn gwneud yn ystod Womex.


Why do we need the project?
The visit of Womex to Cardiff in 2013 brought great benefit in raising the profile of traditional music and changing attitudes towards  the sector, recognising the potential that our tradition has to excite people as much as other departments of the arts.
Lack of confidence and ignorance are too often associated with the Welsh scene, and lead too many performers to believe 'that these things are not for them', for whatever reason.
There's a reluctance in the classical world to take the folk style and repertoire  seriously, and the folk harpists too often have an amateurish attitude and fear the challenge of playing a more sophisticated repertoire. So this project is an attempt to try to build confidence in the repertoire and the ability to perform, resulting in professionalism in presenting it, just as seen in other traditions do during Womex.


Ein Cynllun
Ein cynllun yw i roi gwersi dros Gymru i chwarae ym modd y Sipsi yn ystod 2015, dan arweiniad Robin, gyda'r nod o berfformio cyngherddau'n genedlaethol ar draws Gymru yn 2016 i ddathlu dauganmlwyddiant John Roberts.
Bydd grwpiau telynorion ar draws Gymru yn dysgu dull chwarae'r Sipsi, drwy'r glust, i ganu'n halawon traddodiadol ar y delyn
.
Bydd ein gwefan yn cyflwyno gwybodaeth diweddar am y prosiect a bydd adran wedi'i neulltio dim ond ar gyfer disgyblion y prosiect i gefnogi ac i ategu'r gwersi lleol. Bydd nodiant alawon hefyd ar gael, cyngor a gwybodaeth perthnasol i'r disgyblion.Our Plan
Our plan is to give lessons across Wales
during 2015, under Robin's leadership, to play the Gypsy way with the aim of performing concerts nationally across Wales in 2016 to celebrate the bicentenary of John Roberts.
Harp groups across Wales will learn to play traditional melodies on the harp by ear, the Gypsy learning method.
Our website will present the latest information about the project with a section to support and supplement the local lessons
reserved for pupils of the project. Notation for tunes will also be available, as well as relevant information and advice to pupils.

Y gwaith hyd yn hyn
Mae Robin wedi recordio fideos hyfforddi ar gyfer wefan www.telynor.cymru . Rydym eisoes wedi rhedeg dau ddosbarth i brofi effeithrwydd y modd yma o gyflwyno, wedi'i seilio ar y gweithdai y mae Clera wedi rhedeg dros y blynyddoedd.
Byddwn yn cynnal llawer o weithdai dros Gymru yn ystod y flwyddyn i roi'r cyfle i delynorion ddysgu'r grefft.


Progress to date
Robin has recorded training videos for the www.telynor.cymru website We have already run two classes to test our method, based on the workshops that Clera has run over the years.
We shall conduct many workshops across Wales during the year to give harpists the opportunity to learn the craft.
Byddwch yn rhan ohonno
Os ydych yn delynor(es) ac am ymuno yn y prosiect. e-bostiwch: robin@teires.com neu: telynorcymru@sesiwn.com.
Os nad ydych yn delynor(es), pasiwch y wybodaeth ymlaen at unrhyw gyfeillion sy'n delynorion os  gwelwcvh yn dda phasiwch ein cyfeiriadau e-bost ymlaen iddyn nhw.


Be part of it
If you are a harpist and would like to join our classes, please e-mail robin@teires.com
or telynorcymru@sesiwn.com.

If you're not a harpist,  please pass on the information to any friends who are harpists and give them our e-mails.

Cliciwch yma i lawrlwytho gwahoddiad Robin i ymuno â'r cynllun a gwybodaeth pellach am y dosbarthiadau.
Click here to download Robin's invitation to join the project and for further information on the classes.

Cliciwch am ddigwyddiadau
Cliciwch am gerddoriaeth
 
Click for the list of events
Click for music

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera todayLottery logo