Dysgu'r Delyn
Sipsi Werin
Aberhonddu
Brecon
3/1/2016
13.30 - 16.30


Learning the Welsh
Gypsy Harp

Dosbarth hanner diwrnod
i
ddysgu telyn
y sipsiwn Cymreig.

Powys
Sul Tachwedd 29
Neuadd Swbwd
Banc y Gamlas
Aberhonddu
Powys  LD3 7HH
Robin Huw Bowen A half-day class to learn the Welsh gypsy style
of harp playing.

Powys
Sunday November 29
Subud Hall
Canal Bank
Brecon
Powys   LD3 7HH
£10 i gymryd rhan yn y gweithdy
(£8 gostyngiadau).
20% yn llai i aelodau Clera
Yn addas ar gyfer Gradd 3 ac uwch.

Ymholidau / Enquiries
ymholiad@telynor.cymru
029 20628300
£10 to take part in the workshop
(£8 concessions).
20% discount for Clera members.
Suitable for Grade 3 and above.
Bydd y gweithdai yn gyfle i ddysgu sgiliau newydd a gwella eich ffordd o ganu’r Delyn mewn awyrgylch hwyliog ac anffurfiol.

The class will be an entertaining and informal chance to pick up some new skills and improve your harp playing.
Neuadd Subud
Mae Neuadd Swbwd wedi'i leoli ar ffiniau Aberhonddu ar ei dir ei hunan, dros y gamlas o'r ffordd i'r dre gyda'i faes parcio ei hunan, a mynediad da i bobl gydag anabledd.

Cyrraedd

Gyrrwch i ochr ddwyreiniol Aberhonddu, gan ddefnyddio ffordd osgoi'r dref os yn dod o gyfeiriaid y de neu'r gorllewin.
O'r cylchfan lle mae'r ffordd osgoi yn cwrdd â'r ffyrdd o Henffordd a'r Fenni, cymerwch y ffordd tuag at ganol y dref (B4601) sydd yn eich cymryd tua'r gorllewin wrth ymyl y gamlas.
Ewch ymlaen rhyw hanner milltir, gan fynd heibio'r tro ar y dde i Camden Road, trowch i'r chwith cyn gyrraedd gorsaf betrol Morrison's a chroeswch y bont dros y gamlas. Trowch i'r dde wrth ymyl y gamlas ac yn syth i'r chwith i faes parcio neuadd Swbwd sydd y tu cefn i'r tai sydd yno.


Bwyd a diod

Darperir coffi a bisgedi yn y gegin a'r lolfa sydd wrth ymyl y neuadd.

Subud Hall
Subud Hall location
Subud Hall
Venue
Brecon Subud Hall is a venue with a difference. It stands in its own secluded grounds on the outskirts of Brecon, with views over the Welsh hills, and has good disabled access and ample parking space.

Getting there

Drive to the eastern side of Brecon, taking the bypass if travelling from the south or west.
At the roundabout where the bypass meets the Hereford and Abergavenny Roads, take the esit for the town centre (B4601) which takes you westwards alongside the canal.
Continue for about half a mile, passing the right turn into Camden Road.
Turn left before Morrison's petrol station and cross the bridge over the canal. Turn right alongside the canal and immediately left into the Subud hall car park which is behind the canalside houses.

Food and drink

Coffee and biscuits will be provided in the lounge and kitchen off the main hall
.

DIGWYDDIADAU NESAF
NEXT EVENTS

Cliciwch yma am fanylion y cynllun
 Cliciwch yma am ffurflen gofrestru
Ymholiadau at
telynorcymru@sesiwn.com


Click here for your invitation to join the project
Click here for a workshop registration form
Enquiries to telynorcymru@sesiwn.com

Mae Telynor Cymru 2016
 yn dathlu 200 mlwyddiant geni John Roberts 'Telynor Cymru' (1816-1894),
un o'r ffigurau pwysicaf yn ein traddodiad gwerin.

John Roberts
Sipsi Cymreig oedd John ac roedd yn enwog yn y 19eg ganrif am chwarae'r Delyn Deires Gymreig.

Telyn Werin Cymru
Y delyn yw'r unig agwedd ddi-dor o'n traddodiad offerynnol gwerin, ac eto, hi yw'r offeryn lleiaf amlwg ar sîn werin Cymru heddiw.
Mae'r byd telyn Gymreig yn ffafrio'r drefn glasurol ryngwladol yn lle. Teimla Clera yn gryf bod rhaid gywirio'r sefyllfa


Telynor Cymru 2016  celebrates the 200th anniversary of the birth of John Roberts (1816-1894), 'Telynor Cymru', one of the most important figures in our folk tradition.

John Roberts
John was a Welsh Gypsy who was famous in the 19th century for
playing the Welsh Triple Harp.

The Welsh Folk Harp
The harp is the only aspect of our continuous instrumental folk tradition, and yet it is the least prominent instrument on the Welsh folk scene today. The Welsh harp world favours the international classical regime instead, and Clera feels strongly that we must correct  this.
Trysor y Sipsiwn
 Trosglwyddwyd trysor cerddoriaeth delyn y Sipsiwn Cymreig drwy chwe chenhedlaeth o deulu John Roberts i'w or-wyres Eldra Jarman, a thrwyddi hi i Robin Huw Bowen
..

The Gypsies' treasure
The
treasure of the Harp music was passed down through six generations of the Roberts family from John to his great-grand-daughter Eldra Jarman, and through her to Robin Huw Bowen.
Robin Huw Bowen
Pan fu'n ymweld â gwlad Paraguay yn 2013 i chwarae yn Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, gwelodd Robin wlad lle mae traddodiad werin ei Hofferyn Genedlaethol yn fywiog iawn.
Yng Nghymru, y delyn yw'r unig agwedd ddi-dor o'n traddodiad offerynnol gwerin, ac eto, hi yw'r offeryn lleiaf amlwg ar sîn werin Cymru heddiw; anelwn at gywiro hyn drwy'r prosiect.Robin Huw Bowen
When he visited Paraguay in 2013 to play in the Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, he saw a country where the folk tradition of its National Instrument was very lively. In Wales, only the harp can claim to have an unbroken instrumental folk tradition, yet it is the least prominent instrument on the Welsh folk scene today; we aim to rectify this through this project.
Cyngor Celfyddydau Cymru
Buom yn llwyddiannus yn ein cais am gefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac dyma gychwyn ar y gwaith.
Mae'r grant wedi galluogi i ni drefni safle we ar gyfer yr ymgyrch: www.telynor.cymru
a bydd newyddion amdano ar www.clera.org a www.sesiwn.com
Cyngor Celfyddydadau Cymru / Wales Arts Counci
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Lotri Genedlaetho / National Lottery
The Arts Council of Wales
We were successful in our application for financial support from the Arts Council of Wales and we are now starting on the work.
This funding  has enabled us to develop a Web site specifically for the project: www.telynor.cymru and news the development will be posted on www.clera.org and www.sesiwn.com.
Ein Cynllun
Ein cynllun yw i roi gwersi dros Gymru i chwarae ym modd y Sipsi yn ystod 2015, dan arweiniad Robin, gyda'r nod o berfformio cyngherddau'n genedlaethol ar draws Gymru yn 2016 i ddathlu dauganmlwyddiant John Roberts.
Bydd grwpiau telynorion ar draws Gymru yn dysgu dull chwarae'r Sipsi, drwy'r glust, i ganu'n halawon traddodiadol ar y delyn
.
Bydd ein gwefan yn cyflwyno gwybodaeth diweddar am y prosiect a bydd adran wedi'i neulltio dim ond ar gyfer disgyblion y prosiect i gefnogi ac i ategu'r gwersi lleol. Bydd nodiant alawon hefyd ar gael, cyngor a gwybodaeth perthnasol i'r disgyblion.
The Plan
Our plan is to give lessons across Wales
during 2015, under Robin's leadership, to play the Gypsy way with the aim of performing concerts nationally across Wales in 2016 to celebrate the bicentenary of John Roberts.
Harp groups across Wales will learn to play traditional melodies on the harp by ear, the Gypsy learning method.
Our website will present the latest information about the project with a section to support and supplement the local lessons
reserved for pupils of the project. Notation for tunes will also be available, as well as relevant information and advice to pupils.

Y gwaith hyd yn hyn
Mae Robin wedi recordio fideos hyfforddi sydd i fyny ar wefan www.telynor.cymru. Rydym  wedi rhedeg nifer o weithdai yn barod
a byddwn yn cynnal rhagor dros Gymru i roi'r cyfle i delynorion ddysgu'r grefft.


Progress to date
Robin has recorded training videos which are now on the www.telynor.cymru website We have already run classes.
 across Wales and this prrogramme continues to give harpists the opportunity to learn the craft.
Byddwch yn rhan ohonno
Os ydych yn delynor(es) ac am ymuno yn y prosiect. e-bostiwch: robin@teires.com neu: telynorcymru@sesiwn.com.
Os nad ydych yn delynor(es), pasiwch y wybodaeth ymlaen at unrhyw gyfeillion sy'n delynorion os  gwelwcvh yn dda phasiwch ein cyfeiriadau e-bost ymlaen iddyn nhw.

Be part of it
If you are a harpist and would like to join our classes, please e-mail ymholiad@telynor.cymru
or telynorcymru@sesiwn.com.

If you're not a harpist,  please pass on the information to any friends who are harpists and give them our e-mails.
Cliciwch yma i lawrlwytho gwahoddiad Robin i ymuno â'r cynllun a gwybodaeth pellach am y dosbarthiadau.
Click here to download Robin's invitation to join the project and for further information on the classes.

Cliciwch am ddigwyddiadau
Cliciwch am gerddoriaeth
 
Click for the list of events
Click for music

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera todayLottery logo