Dysgu'r Delyn
Sipsi Werin

Yr Eglwys Newydd
11/7/2015
10.30 - 16.30


Learning the Welsh
Gypsy Harp

Dosbarth diwrnod llawn
i
ddysgu telyn
y sipsiwn Cymreig.
Gosod o 10yb.

De-ddwyrain Cymru
Sadwrn Gorffennaf 11
Earl Haig Club.
Penlline Road,
Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd  CF14 2AA
Robin Huw Bowen A full-day class to learn the Welsh gypsy style
of harp playing.
Set up from 10am

South-east Wales
Saturday July 11
Earl Haig Memorial Club,
Penlline Road
Whitchurch,
Cardiff  CF14 2AA
£20 i gymryd rhan yn y gweithdy
(£15 gostyngiadau).
20% yn llai i aelodau Clera
Yn addas ar gyfer Gradd 3 ac uwch.

Ymholidau / Enquiries
Shelley Fairplay :  info@harpwales.com
cyffredinol / general :  telynorcymru@sesiwn.com
029 20628300
£20 to take part in the workshop
(£15 concessions).
20% discount for Clera members.
Suitable for Grade 3 and above.
Bydd y gweithdai yn gyfle i ddysgu sgiliau newydd a gwella eich ffordd o ganu’r Delyn mewn awyrgylch hwyliog ac anffurfiol.

The class will be an entertaining and informal chance to pick up some new skills and improve your harp playing.
Lleoliad
Mae wyneb blaen Clwb yr Earl Haig
ar Penlline Road yn yr Eglwys Newydd gyferbyn â mynediad yr Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. mae'r stryd yn gyfochrog i'r A470 ar ei fffordd i mewn i'r ddinas o'r Gogledd.
Cynhelir y dosbath yn estyniad o'r 1970au yr ochr gefn i'r Clwb.
Byddwn yn defnyddio'r ystafell fawr achlysuron, gyda mynediad gwastad o'r maes parcio. Mae lle parcio ar gyfer pob gyrfanogwr ar faes parcio preifat y Clwb sydd wedi'i wahanu o'r maes parcio cyhoeddus.


Cludiant
Ar y trên: Gorsaf ystum Taf sydd ar y rheilffordd i cymoedd Rhondda, Cynon a Thaf ac mae'r Clwb rhyw 600 llath i''r dwyrain o'r orsaf.

Ar y bws: mae byses Caerdydd rhif 23, 24 amd 25 yn rhedeg o ganol y ddinas i'r Eglwys Newydd ac mae rhai o fysiau'r cymoedd yn mynd trwyddi.

Gyda char: dilynwch yr arwyddion i'r Eglwys Newydd.
O'r gogledd ar yr A470 neu'r M4, ewch o amgylch cylchfan Coryton (cyff. 32), neu trowch i'r dde wrth y goleuadau traffig ar ôl pasio o dan yr M4 yng ngyfeiriad Caerdydd ac ewch y ffordd dros y bont reilffordd; ewch drwy'r gylchfan i Penlline Road a throwch i'r chwith ar gyfer y maes parcio cyhoeddus yn syth ar ôl y groesfan cerddwyr o flaen mynediad Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd.
O'r de, ewch drwy'r goleuadau traffig yng nghanol y Eglwys Newydd a throwch i'r dde ar gyfer y maes parcio  yn syth ar ôl y bwyty India Gate.
Mae'r fynedfa i faes parcio Earl Haig ar y chwith wrth i chi gyrraedd y maes parcio cyhoeddus, cyn y toiled cyhoeddus 'Tardis'. Mae drws yn agor o'r ystafell achlysuron ar y maes parcio, yn cynnig mynediad gwastad i gludo eich telyn.

Bwyd a diod
Mae coffi a bisgedi yn cael eu darparu gan y Clwb ond ni fydd prydau bwyd yn cael eu darparu. Mae llawer o siopau a chaffis yn y pentref neu gallwch ddod â'ch bwyd eich hun, ac mae prif bar y clwb ar agor yn ystod y dydd..
Location
The front face of the Earl Haig Club is on Penlline Road,
Whitchurch in North Cardiff, opposite the entrance to Whitchurch High School. The road runs to the West of and parallel to the A470 which runs in to Cardiff from the North.
The class will be held in the large function room of the 1970's extension which is at the rear, with direct and level access convenient for harp transfer from the Club's own toll-free car park which adjoins the north public car park for Whichurch Village.

Transport
Travelling by train: the nearest station is Llandaff North on the Rhondda, Cynon and Taff Valley Lines. the Earl Haig Club is about 600 yards East of the station.

Travelling by bus: Cardiff buses 23, 24 and 25 go from the city centre to Whitchurch and some valley bus routes pass through the village,

Travelling by car: follow signs for Whitchurch.
From the north (A470
or M4), go around the Coryton (J32) roundabout or turn right at the traffic lights after passing under the M4 in the Cardiff direction and  follow the road over the railway bridge, go through the roundabout into Penlline Road; turn left immediately after the pedestrian crossing by Whitchurch High School for the public car park.
From the south, go through the traffic lights in the middle of the Whitchurch and turn right for the signposted car park immediately after the India Gate restaurant.
The entrance to the Earl Haig car park is on the left just before the public car park and 'Tardis' public toilet. A door opens from the function room onto the car park, providing level access for transporting your harp.

Food and drink
Coffee and biscuits will be provided by
the Club but meals are not provided. There are lots of shops and cafés in the village or you can bring your own food, and the main Club bar is open during the day.

DIGWYDDIADAU NESAF
NEXT EVENTS
Dosbarth De-ddwyrain Cymru  - Telynor Cymru
Clwb Coffa Earl Haig
23-25 Penlline Road,
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd  CF14 2AA
Sad / Sat
11/7/15
10.30-16.30
Telynor Cymru - South-east Wales Class
Earl Haig Memorial Club, 23-25 Penlline Road
Whitchurch, Cardiff  CF14 2AA
Gweithdy Caernarfon -Telynor Cymru
Y Galeri
Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd  LL55 1SQ
Sun / Sul
19/7/15
10.30-16.30
Telynor Cymru - Caernarfon Workshop
Y Galeri
Victoria Dock, Caernarfon, Gwynedd  LL55 1SQ
Gweithdy Llŷn -Telynor Cymru
Yr Hen Ysgol, Llangwnnadl
Llangwnnadl ger Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Sad / Sat
25/7/15
10.30-16.30
Telynor Cymru - Llŷn Workshop
Llangwnadl Old School
Llangwnadl, near Pwllheli, Gwynedd  LL53 8NN
Gweithdy Pentre-cwrt -Telynor Cymru
Neuadd y Pentref, Pentre-cwrt
Llandysul, Sir Gaerfyrddin,  SA44 5BD
Sun / Sul
26/7/15
10.30-16.30
Telynor Cymru - Pentre-cwrt Workshop
Pentre-cwrt Village Hall, Pentre-cwrt,
Llandysul, Carmarthenshire  SA44 5BD

Cliciwch yma am fanylion y cynllun
 Cliciwch yma am ffurflen gofrestru
Ymholiadau at
telynorcymru@sesiwn.com


Click here for your invitation to join the project
Click here for a workshop registration form
Enquiries to telynorcymru@sesiwn.com

Mae Telynor Cymru 2016
 yn dathlu 200 mlwyddiant geni John Roberts 'Telynor Cymru' (1816-1894),
un o'r ffigurau pwysicaf yn ein traddodiad gwerin.

John Roberts
Sipsi Cymreig oedd John ac roedd yn enwog yn y 19eg ganrif am chwarae'r Delyn Deires Gymreig.

Telyn Werin Cymru
Y delyn yw'r unig agwedd ddi-dor o'n traddodiad offerynnol gwerin, ac eto, hi yw'r offeryn lleiaf amlwg ar sîn werin Cymru heddiw.
Mae'r byd telyn Gymreig yn ffafrio'r drefn glasurol ryngwladol yn lle. Teimla Clera yn gryf bod rhaid gywirio'r sefyllfa


Telynor Cymru 2016  celebrates the 200th anniversary of the birth of John Roberts (1816-1894), 'Telynor Cymru', one of the most important figures in our folk tradition.

John Roberts
John was a Welsh Gypsy who was famous in the 19th century for
playing the Welsh Triple Harp.

The Welsh Folk Harp
The harp is the only aspect of our continuous instrumental folk tradition, and yet it is the least prominent instrument on the Welsh folk scene today. The Welsh harp world favours the international classical regime instead, and Clera feels strongly that we must correct  this.
Trysor y Sipsiwn
 Trosglwyddwyd trysor cerddoriaeth delyn y Sipsiwn Cymreig drwy chwe chenhedlaeth o deulu John Roberts i'w or-wyres Eldra Jarman, a thrwyddi hi i Robin Huw Bowen
..

The Gypsies' treasure
The
treasure of the Harp music was passed down through six generations of the Roberts family from John to his great-grand-daughter Eldra Jarman, and through her to Robin Huw Bowen.
Robin Huw Bowen
Pan fu'n ymweld â gwlad Paraguay yn 2013 i chwarae yn Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, gwelodd Robin wlad lle mae traddodiad werin ei Hofferyn Genedlaethol yn fywiog iawn.
Yng Nghymru, y delyn yw'r unig agwedd ddi-dor o'n traddodiad offerynnol gwerin, ac eto, hi yw'r offeryn lleiaf amlwg ar sîn werin Cymru heddiw; anelwn at gywiro hyn drwy'r prosiect.Robin Huw Bowen
When he visited Paraguay in 2013 to play in the Festival Mundial del Arpa en el Paraguay, he saw a country where the folk tradition of its National Instrument was very lively. In Wales, only the harp can claim to have an unbroken instrumental folk tradition, yet it is the least prominent instrument on the Welsh folk scene today; we aim to rectify this through this project.
Cyngor Celfyddydau Cymru
Buom yn llwyddiannus yn ein cais am gefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac dyma gychwyn ar y gwaith.
Mae'r grant wedi galluogi i ni drefni safle we ar gyfer yr ymgyrch: www.telynor.cymru
a bydd newyddion amdano ar www.clera.org a www.sesiwn.com
Cyngor Celfyddydadau Cymru / Wales Arts Counci
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Lotri Genedlaetho / National Lottery
The Arts Council of Wales
We were successful in our application for financial support from the Arts Council of Wales and we are now starting on the work.
This funding  has enabled us to develop a Web site specifically for the project: www.telynor.cymru and news the development will be posted on www.clera.org and www.sesiwn.com.
Pam mae angen y prosiect?
Gwnaeth ymweliad Womex â Chaerdydd y llynedd les mawr i godi proffeil canu traddodiadol ac i newid agwedd y sector i werthfawrogi potensial ein traddodiad i gyffroi pobl lawn gymaint ag adrannau eraill y celfyddydau.
Mae diffyg hyder ac anwybodaeth yn rhy aml yn amlygu eu hunain ar y sîn Gymreig, ac yn peri i ormod o berfformwyr gredu 'nad iddyn nhw' y mae'r pethau hyn, am ba reswm bynnag.
Mae 'na amharodrwydd yn y byd clasurol i dderbyn repertoire ac arddull werin o ddifrif, ac mae'r telynorion gwerin yn aml gydag agwedd rhy amaturaidd ac yn ofni'r her o chwarae repertoire mwy soffistigedig.
Ymgais felly yw'r prosiect yma i geisio datblygu hyder yn y repertoire ac yn y gallu i'w berfformio, ac yna, broffesiynoldeb wrth ei gyflwyno, yn union fel y gwelwyd traddodiadau eraill yn gwneud yn ystod Womex.


Why do we need the project?
The visit of Womex to Cardiff in 2013 brought great benefit in raising the profile of traditional music and changing attitudes towards  the sector, recognising the potential that our tradition has to excite people as much as other departments of the arts.
Lack of confidence and ignorance are too often associated with the Welsh scene, and lead too many performers to believe 'that these things are not for them', for whatever reason.
There's a reluctance in the classical world to take the folk style and repertoire  seriously, and the folk harpists too often have an amateurish attitude and fear the challenge of playing a more sophisticated repertoire. So this project is an attempt to try to build confidence in the repertoire and the ability to perform, resulting in professionalism in presenting it, just as seen in other traditions do during Womex.


Ein Cynllun
Ein cynllun yw i roi gwersi dros Gymru i chwarae ym modd y Sipsi yn ystod 2015, dan arweiniad Robin, gyda'r nod o berfformio cyngherddau'n genedlaethol ar draws Gymru yn 2016 i ddathlu dauganmlwyddiant John Roberts.
Bydd grwpiau telynorion ar draws Gymru yn dysgu dull chwarae'r Sipsi, drwy'r glust, i ganu'n halawon traddodiadol ar y delyn
.
Bydd ein gwefan yn cyflwyno gwybodaeth diweddar am y prosiect a bydd adran wedi'i neulltio dim ond ar gyfer disgyblion y prosiect i gefnogi ac i ategu'r gwersi lleol. Bydd nodiant alawon hefyd ar gael, cyngor a gwybodaeth perthnasol i'r disgyblion.Our Plan
Our plan is to give lessons across Wales
during 2015, under Robin's leadership, to play the Gypsy way with the aim of performing concerts nationally across Wales in 2016 to celebrate the bicentenary of John Roberts.
Harp groups across Wales will learn to play traditional melodies on the harp by ear, the Gypsy learning method.
Our website will present the latest information about the project with a section to support and supplement the local lessons
reserved for pupils of the project. Notation for tunes will also be available, as well as relevant information and advice to pupils.

Y gwaith hyd yn hyn
Mae Robin wedi recordio fideos hyfforddi ar gyfer wefan www.telynor.cymru . Rydym eisoes wedi rhedeg dau ddosbarth i brofi effeithrwydd y modd yma o gyflwyno, wedi'i seilio ar y gweithdai y mae Clera wedi rhedeg dros y blynyddoedd.
Byddwn yn cynnal llawer o weithdai dros Gymru yn ystod y flwyddyn i roi'r cyfle i delynorion ddysgu'r grefft.


Progress to date
Robin has recorded training videos for the www.telynor.cymru website We have already run two classes to test our method, based on the workshops that Clera has run over the years.
We shall conduct many workshops across Wales during the year to give harpists the opportunity to learn the craft.
Byddwch yn rhan ohonno
Os ydych yn delynor(es) ac am ymuno yn y prosiect. e-bostiwch: robin@teires.com neu: telynorcymru@sesiwn.com.
Os nad ydych yn delynor(es), pasiwch y wybodaeth ymlaen at unrhyw gyfeillion sy'n delynorion os  gwelwcvh yn dda phasiwch ein cyfeiriadau e-bost ymlaen iddyn nhw.


Be part of it
If you are a harpist and would like to join our classes, please e-mail robin@teires.com
or telynorcymru@sesiwn.com.

If you're not a harpist,  please pass on the information to any friends who are harpists and give them our e-mails.

Cliciwch yma i lawrlwytho gwahoddiad Robin i ymuno â'r cynllun a gwybodaeth pellach am y dosbarthiadau.
Click here to download Robin's invitation to join the project and for further information on the classes.

Cliciwch am ddigwyddiadau
Cliciwch am gerddoriaeth
 
Click for the list of events
Click for music

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera todayLottery logo