Nôl/Back

Gweithdy Sain Ffagan Workshop

Sad, Tach 15
2014
Sat, Nov 15

Stiwt y Glöwyr
Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru,
Sain Ffagan,
Caerdydd 
CF5 6XB
Dewch am ddiwrnod i ymfalchïo mewn dysgu, chydchwarae a pherfformio casgliad o alawon traddodiadol Cymreig yn nghanolfan ein hetifeddiaeth.

15.11.2014
10.00-16.00
The Oakdale Miners' Institute
Saint Fagans: National History Museum
St Fagans,
Cardiff 
CF5 6XB
Come and delight in learning, playing and performing a collection of Welsh traditional music in good company
at the centre of Welsh heritage.

Cydgordio ac Amrywiadau
Bydd y gweithdy hwn yn cyfeirio at sut fedr grŵp o gerddorion chwaraewyr unigol ddatblygu ac ychwanegu at alaw draddodiadol gyda harmonïau ac amrywiadau. Byddwn yn hyrwyddo dysgu drwy'r glust ac yn defnyddio ystafelloedd Stiwt y Glowyr a ddarperir yn garedig iddym gan Amgueddfa Werin Sain Ffagan.
Cynhwysir nifer o diwniau adnabyddus yng ngwaith y dydd.
Gweler isod am restr yr alawon a linciau iddynt.
Bydd cyfle ar ddiwedd y dydd i gyd-chwarae mewn perfformiad cyhoeddus yn neuadd Stiwt Oakdale y Glowyr.


Harmony and variations
This workshop focuses on  how a group of players and individuals can develop and augment a traditional tune with harmonies and variations. It will encourage players to learn by ear and will use the rooms of the Oakdale Miners' Institute kindly provided for our use by the National Museum of Waels at St Fagans.
Familiar tunes will form much of the day's work
s - see below for the list of tunes and links to them.
They day wil l conclude with a public performance in the Oakdale Institue hall, providing a great opportunity to play together.

Tiwtoriaid


Tutors

Chwarae amrywiadau ar alaw
 -  ar gyfer chwaraewyr profiadol
Mae gan Mike flynyddoedd lawer o brofiad yn chwarae alawon traddodiadol ac mae wedi bod yn ddylanwad Wyddelig ym maes y ffidil Cymreig ers ei ddyddiau gyda'r Hwntws yn y 1980au.
Gyda llawer o flynyddoedd o brofiad yn chwarae alawon Cymreig, ac yn awr yn fodlon iawn wrth basio'i ddawn ymlaen at chwaraewyr eraill, ac yn arwain band Twmpath Murphy's Law.
Bydd yn esbonio, chwarae a dysgu amrywiadau ar yr hen alaw Cymreig Cynghansail y Cymry a fu'n chwarae ar y record hir Yr Hwntws a recordiwyd yn 1982.


Mike Lease
Mike Lease
http://www.murphys-law.org.uk/
Playing variations on a melody
- for experienced players

An exciting player with strong Irish influence, Mike has been a leader in the field of the Welsh fiddle since his early days with the groundbreaking Welsh folk band Yr Hwntws in the 1980s.
With many years' experience in playing traditional tunes which he thoroughly enjoys passing on to others, he now  plays with Ceilidh band Murphy's Law and teaches a wide range of pupils.
He will explain, play and teach the melody variations.to Cynghansail y Cymry which he played on the original Yr Hwntws LP released in 1982.

Alaw a chyfeiliant
- ar gyfer chwaraewyr offerynnau alaw a chyfeiliant gyda pheth profiad
 
Mae Guto wedi chwarae caneuon ac alawon traddodiadol Cymreig am fwy o flynyddoedd nad yw am gofio. Bu'n chwarae gyda'i gyfaill Gareth Westacott yn Toreth, ac yn fwy diweddar gyda Danny Kilbride.
Mae hefyd yn mwynhau chwarae cerddoriaeth Lydawig i ddawnswyr.
Bydd yn dysgu detholiad o alawon traddodiadol Cymreig i chwarewyr gydag pheth profiad offerynnol, gan anelu at ddysgu trwy'r glust, ond hefyd yn darparu copïau ysgrifenedig i gadw.


Guto Dafis
Guto Dafis
Llun : Paul Seligman : Photographer
Melody, accompaniment and variations
- for players of melody and accompiment with some experience
Guto has sung and played traditional songs and tunes from Wales for more years than he cares to remember.  He has performed with the duo Toreth, and more recently as a soloist and in a duo with Danny KilBride.
He also enjoys playing Breton music for dancing.. 
He will be encouraging players who have already achieved a basic competence to enjoy playing together, encouragin learning by ear but providing copies for reference.


Alawon traddodiadol Cymreig
- ar gyfer dechreuwyr
Datblygodd Jane raglen sirol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd i ddysgu alawon traddodiadol drwy Wasanaethau Cerddorol Gwent.
Diweddglo'r rhaglen bob blwyddyn oedd perfformiadau gan rhyw 200 o ddisgyblion o nifer o wahanol ysgolion yng Nghŵyl Gwerin Tŷ Tredegar.
Mae gan Jane brofiad eang o chwarae a dysgu'r chwibanogl, y ffidil a'r bodhran ac yn fwy diweddar mae hi wedi arwain nifer o ddosbarthiadau Cwb Alaw ar gyfer Clera.
Jane Ridout
Jane Ridout

Welsh traditional tunes
- for less experienced players
Jane
introduced a county-wide traditional music development programme for primary and secondary schools through Gwent Music Services. The programme culminated in many concerts, involving pupils from many schools, including annual performances involving around 200 pupils at the Tredegar House Folk Festival.
Jane has wide experience in playing and teaching whistle, fiddle and bodhran and has 
run many tune club classes for Clera.

Trefnydd y gweithdy
meurig@sesiwn.com
029 20628300

Cliciwch yma am yr alawon
Meurig
Meurig Williams

Workshop organiser
meurig@sesiwn.com
029 20628300

Click here for the tunes
Amserlen
Mynediad cerbydau i'r safle
(gweler isod)
Cofrestru
Cyflwyniad i'r diwrnod
Gweithdy dysgu
(
yn cynnwys egwyliau)
Sesiwn/perfformiad yn Stiwt y Glowyr

0900-0945
10.00-10.30
10.30-11.00

11.00-15.00

15.15-16.00
Timetable
 Vehicle access to the site
(see below
Registration
Introduction to the day
Learning workshop
(including breaks)
 Session/performance at the Oakdale InstitutePris cyffredinol

£12.00

Standard price

Pris aeloodau Clera/Clybiau alawon

£10.00

Clera and Tune Club members

Plentyn / myfyriwr

£6.00 / £5

Child / student

Pris teulu

£18.00/£15.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.


Manylion y dydd
Mae rhaglen datblygu'r amgueddfa yn mynd yn ei flaen. Mae'r prif adeilad ar gau i'w hadnewyddu a'r mynediad dros-dro ar ben pellau'r maes parcio - gweler cynllun y maes isod.
Bydd bygi ar y maes ar ôl 11yb i helpu i gludo offerynnau i Oakdale
Ceir
mynediad i gerbydau drwyholi wrth dy'r Porthor ar y dydd - dilynwch y ffordd a amlygir ar y map isod.
 Rhaid gadael y safle erbyn 10.00 a does dim ailfynediad tan 5yh.
Darperir lluniaeth yn Nghaffi't Odyn sy'n agos at Stiwt y Glowyr.
Mae'n gwieni te. coffi,.byrbrydiau a phrydiau
Mae croeso i chi ddod â'ch lluniaeth eich hunain, ond ni chewch bwyta neu yfed yn ystafelloedd y llawr gwaelod, dim ond yn y Neuadd ar y llawr gyntaf.

09.00-09.45
17.00-17.30
Details of the day
Museum devlopment is now underway. The main building is closed for refurbishment and the temporary entrance is at the far end of the car park, as shown in the site plan below.
There will be a buggy available for transportation, but not until after 11am.
Vehicle access to the site via gateway opposite Porter's Lodge at museum gates, as shown on the site pan below.
All cars to be out by 10.00 and no return until after 5pm.
Refreshment is available all day at the cafe, Yr Odyn which is near the Oakfdale Institure. It serves tea, coffee, snacks and meals - see the site plan below.
You are free to bring your own provisions, but consumption of food or drink is permitted only in the hall, not in the ground floor rooms.


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo