Nôl/Back

Gweithdy Merthyr Workshop

Gorffennaf 14
2012
July 14

Canolfan Soar, Pontmorlais,
MERTHYR TUDFUL   CF47 8UB
14.7.2012
11.00-15.00
Canolfan Soar, Pontmorlais
MERTHYR TYDFIL   CF47 8UB

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth alawon chwaraewyr profiadol
yn Saesneg
Magwyd Bernard ar aelwyd cerddoriaeth draddodiadol yn Ninbych-y-pysgod, ac mae wedi chwarae gyda'i frodyr ym mand twmpath enwog y teulu Juice am flynyddoedd.
Mae'n hunan-ddysgedig ac yn chwarae drwy'r glust. Bu'n chwarae mewn llawer o grwpiau enwog, gan gynnwys Mabsant, Taran, Aberjaber, Yr Hwntws, Kilbride Bros, Celtish a Baton Rouge.
Mae Bernard yn chwarae ystod eang o gerddoriaeth Geltaidd  gydag arddull Geltaidd, gyda llawer o gymeriad ac amrywiad, ond yn dal i barchu hunaniaeth wreiddiol alawon gan barchu'r alaw a'r rhythm hollbwysig. Bydd yn dysgu rhai alawon newydd, wedi'u cyfansoddi yn y dull traddodiadol.
Bernard Kilbride
Bernard Kilbride 
Melody class for experienced players
in English
Born in Tenby and brought up in the folk tradition playing traditional music with his equally talented brothers, Bernard has led the family Ceilidh band Juice for many years.
He is largely self-taught and plays mainly 'by ear'. He has played with Mabsant, Taran, Aberjaber, Yr Hwntws, KilBride Bros, Celtish, Baton Rouge.
His repertoire extends over a wide range of Celtic music and plays with a
distinctly 'celtish' style, with much personality and variety whilst respecting the original identity of the tunes and preserving their all-important melody and rhythm. He will be teaching some new tunes composed in the traditional mode.
Alawon traddodiadol ar gyfer telynorion
 
dwyieithog
Mae Elin yn delynores broffesiynol sydd yn chwarae amrywiaeth eang o gerddoriaeth: pop cyfoes, alawon traddodiadol a chlasurol.
Mae hi'n chwarae yn ôl gofynion ei chwsmeriaid, yn dilyn olion traed telynorion enwog Merthyr Tudful ac Aberdâr y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel Llewelyn Alaw.
Mae hi'n athrawes brofiadol, gyda nifer o ddisgyblion yn yr ardal a bydd yn dysgu nifer o alawon traddodiadol poblogaidd i'w dosbarth gan gynnwys set Pwt-ar-y-bys. Bydd hefyd yn dangos sut i gyfeilio i gerddorion eraill  ar y delyn gyda chordiau
.
Elin y Delyn
Elin (y Delyn)  Lloyd
Welsh tunes for progressing harpists
bilingual
Elin is a professional harpist who plays a wide variety of music. From contemporary popular music to traditional tunes and classics, she plays according to the demands of her clients, following in the footsteps of the well-known harpists in Merthyr Tydfil and Aberdare in the nineteenth century such as Llewelyn Alaw.
An experienced teacher, with several pupils in the area, she will be teaching several popular Welsh traditional tunes in her class including the Pwt-ar-y-bys set.
She will also show how to use the harp to provide chord accompaniment for other players
Dosbarth dechreuwyr
dwyieithog

Mae Meurig yn ffidlwr gyda'r Glerorfa ac yn chwaraewr sesiwn brwdfrydig a phrofiadol sydd yn adnabod ac yn chwarae llwyth o alawon traddodiadol Cymreig.
Yn ei ddosbarth bydd yn arwain sesiwn araf ar gyfer dechreuwyr a rhai gydag ychydig o brofiad, gan ddysgu alaw a chyfeiliant.
Bydd yn calonogi aelodau'r dosbarth i ddysgu nifer o alawon traddodiadol Cymreig, o alawon syml fel Heno Heno ac alawon set Pwt-ar-y-bys.

Meurig
Meurig Williams
Slow session
bilingual
Meurig plays fiddle in the Clerorfa and is an enthusiastic and experienced session player with a wide repertoire of Welsh traditional tunes.
In his class, he will lead a slow session
for beginners and intermediate players of all acoustic instruments, melody and accompaniment.
He will encourage class members to learn several Welsh traditional tunes, including simple songs such as Heno Heno and the Pwt-ar-y-bys set.

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Saf Ganolfan Soar ychydig yn ôl o ochr gorllewinol pen uchaf Stryd Fawr Merthyr Tudful. Mae wedi'i seilio ar hen gapel Soar sydd wedi'i addasu'n ddychmygus i fod yn theatr ac ystafelloedd ymarfer, gydag adeilad newydd cysylltiedig ar ei ymyl ar gyfer y caffi, y siop ac ystafelloedd dysgu.
Sut i gyrraedd
O Ffordd Pen y Cymoedd neu Aberhonddu, ewch i'r de ar yr A470, ymlaen trwy gylchfan y parc manwerthu nes cyrraedd cylchfan Canol y Dre/Rhydycar; o gyfeiriad Caerdydd, trowch o'r A470 o'r un cylchfan
Ewch trwy'r cylchfan nesaf a chroeswch yr afon ac wedyn trowch i'r chwith wrth y cylchfan i deithio wrth ochr yr Afon Taf. Dilynwch y ffordd nes cyrraedd goleuadau'r gyffordd nesaf a throwch i'r dde i Stryd y Castell. Ar ôl rhyw 100 lath, trowch i'r chwith gyferbyn â gwesty'r Castell ac ar ddiwedd y ffordd hon trowch i'r dde i mewn i'r maes parcio. Ewch i ben y maes parcio ac fe welwch Ganolfan Soar.
Parcio
Mae gan Ganolfan Soar nifer o fannau parcio penodedig ar gornel uchaf prif faes parcio'r dref. Mae parcio talu-ac-arddangos yn y prif faes parcio.
Cofrestru
Wedi cyrraedd Canolfan Soar dewch i mewn i’r caffi i gofrestru ar gyfer 11am.
Gallwch brynu te a choffi yn y caffi.
Gweithdai
Bydd y tri dosbarth yn dechrau am 11.10am ac yn gorffen am ginio am 1.30pm. Bydd dau sesiwn o ddysgu gyda thoriad yn y canol ac un sesiwn fer ar y cyd i gloi o tua 2.15pm tan 3pm.
Bwyd
Mae'r caffi yn cynnig amrywiaeth o fwydydd gan gynnwys Crépes o £2.50 i £3.50, brecwastau, bagets, paninis a thato pob yn costio rhwng £1.00 a £4.50.Mae nifer o dafarndai a llefydd eraill yn y Stryd Fawr.
Os ydych am gael cinio yn y caffi, archebwch yn y cyfnod cofrestru
.
Cerddoriaeth
Bydd setiau Pwt-ar-y-bys a Crwtyn Llwyd ymhlith y rhai caiff eu chwarae yn y sesiwn ar ôl cinio.
Cliciwch i weld cerddoriaeth y setiatu hyn.

Canolfan Soar is set back on the West side at the top end of Merthyr High Street. It is based on the old Soar chapel which has been imaginatively converted into a theatre space with rehearsal rooms with a new wing added housing the cafê, shop and teaching rooms.
How to get there
From the Heads of the Valleys Road or Brecon, take the A470 south, pass the retail park roundabout and exit at the town centre/Rhydycar roundabout; from the Cardiff direction on the A470, exit at the same roundabout.
Go through the next roundabout, cross the river Taff and take the first exit from the next roundabout. Follow the road alongside the river and turn right at the traffic light controlled road junction into Castle Street. Turn left after about 100 yards (opposite the Castle Hotel) and turn right at the end of this road into the car park. Dirve to the very top end of the car park and you will see the Soar Centre.
Parking
Canolfan Soar has a number of reserved places at the top end of the town centre car park. There is additional space in the pay-and-display car park which adjoins this.
Registration
After arriving at Canolfan Soar, come into the cafe area to register and go to your classroom by 11am.
Refreshments will be available there.    

Workshops
The three classes will start at 11.10am and finish for lunch at 1.30pm.  There will be two sessions of tuition with a break and a short session with all classes together from about 2.15pm to 3pm.
Food
The cafê offers a tasty selection of foods including Crépes from £2.50 to £3.50, breakfasts, baguettes, paninins and baked potatoes from £1.00 to £4.50. There are pubs and othe places in the High Streeet. If you want to have lunch in the café, please order during the registration period.
Music
The Pwt-ar-y-bys and  Crwtyn Llwyd sets will be amongst those played in the closing session.
Click to see and hear these sets of tunes.

Trefnydd y gweithdy
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Meurig Williams
Meurig Williams

Workshop organiser
meurig@sesiwn.com
0002920 628300

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo