Nôl/Back

Gweithdy Llanilltud Fawr Workshop

Sad, Ion 26
2013
Sat, Jan 26

Nôl - Back


Dosbarthiadau
dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg
CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol

Classes
for learning
Welsh Traditional Music
in The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ

Chwarae alawon Cymreig
yn bennaf i ffidlwyr gyda pheth profiad
Mae Gareth wedi bod yn ffidlwr Cymreig blaenllaw ers llawer o flynyddoedd, gan chwarae gyda Guto Dafis yn y band Toreth. Mae hefyd yn gyfranogwr blaenllaw i sesiwn Caerdydd a gynhelir bob nos Lun yn Nhafarn y Caio yn Heol y Gadeirlan, Caerdydd. Mae wedi atgyfodi nifer o'r hen alawon, yn enwedi y rheini a ddefnyddiwyd gydag emynau Cymraeg. Bydd yn cyflwyno rhai o'r alawon hyn yn ei ddosbarth sydd ar gyfer ffidlwyr yn gennaf ond hefyd.
Gareth Westacott
Gareth Westacott
Playing Welsh meolodies
mainly for string players with some experience
Gareth has been a prominent Welsh fiddler for many years, playing his lyrical and lively style in many concerts with Guto Dafis as the duo Toreth. He is also a prominent contributor to the Cardiff session held weekly on Monday nights in the Cayo Arms in Cathedral Road. Gareth has resurrected a number of Welsh traditional tunes including those used in hymns back into the folk tradition. He will present some of his tunes to his class.
Rhoi anadl i'r alaw
yn bennaf ar gyfer chwythbrennau
Mae Geraint yn berfformiwr blaenllaw sy'n adnabyddus ar draws Gymru. Mae'n chwarae'r pibau Cymreig, y chwibanogl cyffredin, y chwibanolgl dwfn a hefyd y mandolin. Mae yn ei gof ystod eang o alawon Cymreig ac mae'n diwtor brwd ar gyfer dysgu drwy'r glust yn y dull traddodiadol. Mae wedi cynorthwyo llawer o bobl i chwarae cerddoriaeth draddodiadol ar y chwiban a bydd yn cyflwyno alawon swynol a rhai bywiog yn ei ddosbarth
.
Geraint Roberts
Geraint Roberts

Breathing life into a tune
primarily for wind instruments
Geraint is a leading player of pipes and whistles who is well-known across Wales. His instruments include the Welsh pipes, the whistle, the low whistle and the mandolin.
Geraint has a wealth of Welsh tunes in his repertoire and is an enthusiastic tutor for learning in the traditional way, by ear.
He has helped many to get involved in playing traditional music on the whistle and will be presenting lyrical melodies and lively ones in this class.

Amserlen
Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae


13.00-13.30
13.30-16.00
16.00-16.45
Timetable
  Regsitration
Learning workshops
(including break)
 Playing together

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, coomplete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo