Nôl/Back

Gweithdy Llanilltud Fawr Workshop

Sad, Rhagfyr 8
2012
Sat, December 8

Nôl - Back


Dosbarthiadau
dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol

Classes
for learning
Welsh Traditional Music
in The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan  CF61 1RZ

Cyflwyno bywyd alaw
yn bennaf ar gyfer ffidlwyr gyda pheth profiad
Yn awdurdod blaenllaw ar gerddoriaeth draddodiadol Cymru, yn enwedig o'r cyfnodau cynnar, Bob yw ymarferydd a hyrwyddwr mwyaf dylanwadol ein offeryn traddodiadol  y Crwth, ac yn perfformio arno'n eang gyda Mary-Anne Roberts yn eu grŵp Bragod.
Mae Bob wedi bod yn ffidlwr Cymreig blaenllaw am lawer o flynyddoedd ac wedi atgyfodi llawer o alawon o'r hen lawysgrifau i greu setiau sy'n boblogaidd heddiw, yn seiliedig ar ei ddehongliad.

Bob Evans
Bob Evans
Making a melody live
primarily for fiddlers with some experience.
A leading authority on the traditional music of Wales, particularly in the earlier period, Bob is the most influential practitioner and advocate of the traditional Welsh Crwth, and with Mary-Anne Roberts performs widely as Bragod.
Bob has also been a leading Welsh fiddler for many years and has resurrected many tunes gathered from older manuscripts to produce sets which are widely loved and played today, based on Bob's interpretation.
Brawddegu a lliwio alawon Cymreig
ar gyfer chwythwyr offerynnau chwyth
 
Kate yw ffliwtydd a chwibanoglydd y band gwerin blaenllaw Allan yn y Fan a chanddi ddealltwriaeth eang o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Mae gan Kate brofiad eang fel athrawes a threfnydd yn ei rôl fel Cyfarwyddwraig Celf i'r Blaen yng nghymoedd Blaenau Morgannwg, yn trefnu gweithdai ei hunan ar gyfer Sesiwn dros Gymru ym Mlaenafon.
.
Bydd hi'n datblygu gallu chwaraewyr offerynnau chwyth i frawddegu a lliwio er mwyn sicrhau bod ysbryd
alaw draddodiadol yn cael ei gyflwyno. Bydd yn defnyddio nifer o alawon Cymreig fel enghreifftiau ac yn cynnig cyngor ymarferol i chwaraewyr.
Kate Strudwick
Kate Strudwick

How to phrase and embellish Welsh tunes
for flute, whistle and recorder players
Kate is the flautist and whistler of leading folk band  Allan yn y Fan with very wide knowledge and understanding of Welsh tradtitional music.
Kate has much experience as a teacher and organiser and has in her role as the Director of Head4Arts  in the Gwent valleys organised her own workshops in Balenavon for Sesiwn dros Gymru.
She will develop wind players' abilities to phrase and embellish to ensure that the spirit of a traditional tune emerges, using
a number of traditional Welsh tunes as examples and offer practical advice.
Amserlen
Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae


13.00-13.30
13.30-16.00
16.00-16.45
Timetable
  Regsitration
Learning workshops
(including break)
 Playing together

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, coomplete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo