Nôl/Back

Gweithdy Llanilltud Fawr Workshop

Sad, Hydref 6
2012
Sat, October 6


Dosbarthiadau
dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol

Classes
for learning
Welsh Traditional Music
in The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan  CF61 1RZ

Cyflwyno bywyd alaw
yn bennaf ar gyfer ffidlwyr gyda pheth profiad
Yn awdurdod blaenllaw ar gerddoriaeth draddodiadol Cymru, yn enwedig o'r cyfnodau cynnar, Bob yw ymarferydd a hyrwyddwr mwyaf dylanwadol ein offeryn traddodiadol  y Crwth, ac yn perfformio arno'n eang gyda Mary-Anne Roberts yn eu grŵp Bragod.
Mae Bob wedi bod yn ffidlwr Cymreig blaenllaw am lawer o flynyddoedd ac wedi atgyfodi llawer o alawon o'r hen lawysgrifau i greu setiau sy'n boblogaidd heddiw, yn seiliedig ar ei ddehongliad.
Bydd yn cyflwyno
ei set 'Triawd Bob' i'w grŵp yn y gweithdy.
Bob Evans
Bob Evans
Making a melody live
primarily for fiddlers with some experience.
A leading authority on the traditional music of Wales, particularly in the earlier period, Bob is the most influential practitioner and advocate of the traditional Welsh Crwth, and with Mary-Anne Roberts performs widely as Bragod.
Bob has also been a leading Welsh fiddler for many years and has resurrected many tunes gathered from older manuscripts to produce sets which are widely loved and played today, based on Bob's interpretation.
He will convey
his 'Triawd Bob' set to his group in this workshop.
Rhoi anadl i'r alaw
yn bennaf ar gyfer chwaraewyr chwythbrennau
Mae Geraint yn berfformiwr blaenllaw ar y pibau a'r chwibanogl ac yn adnabyddus ar draws Gymru. Mae'n chwarae'r pibau Cymreig, y chwibanogl cyffredin, y chwibanolgl dwfn a hefyd y mandolin.
Mae Geraint yn adnabod ystod eang o alawon Cymreig ac mae'n diwtor brwd ar gyfer dysgu drwy'r glust yn y dull traddodiadol. Mae wedi cynorthwyo llawer o bobl i ddod at chwarae cerddoriaeth draddodiadol ar y chwiban a bydd yn cyflwyno alawon swynol a rhai bywiog yn ei ddosbarth.
Geraint roberts#
Geraint Roberts

Breathing life into a tune
primarily for wind instruments
Geraint is a leading player of pipes and whistles who is well-known across Wales. His instruments include the Welsh pipes, the whistle, the low whistle and the mandolin.
Geraint has a wealth of Welsh tunes in his repertoire and is an enthusiastic tutor for learning in the traditional way, by ear.
He has helped many to get involved in playing traditional music on the whistle and will be presenting lyrical melodies and lively ones in this class.


Amserlen
Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae


13.00-13.30
13.30-16.00
16.00-16.45
Timetable
 Registration
Learning workshops
(including break)
 Playing together

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo