Nôl/Back

Gweithdy Llanberis Workshop

Sad, Mai 19
2012
Sat, May 19

Amgueddfa Lechi Cymru, Parc Wledig Padarn,
Llanberis  LL55 4TY
19.5.2012
13.00-16.30
Welsh Slate Museum, Padarn Country Park,
Llanberis  LL55 4TY

Tiwtoriaid


Tutors

Lloni gydag alawon Cymreig
Cerddor ifanc amryddawn o'r Gerlan, Bethesda sydd bellach yn astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Leeds yw Patrick. Eleni mae'n arweinydd Cerddorfa'r Brifysgol a chyn hyn bu'n arweinydd Band Pres Ieuenctid Porthaethwy.
Mae'n aelod o'r grŵp gwerin Calan (gyda'r ffidil, chwibanogl, pibau a'r pibgorn), cerddorfa werin Y Glerorfa, Band Pres Porthaethwy (ar y trombôn), Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Opra Cymru, a mwy...!
Yn ei ddosbarth, bydd yn dangos sut i roi bywyd a theimlad wrth chwarae alaw draddodiadol.

PatrickPatrick Rimes 
Having fun with Welsh tunes
Patrick Rimes is a multi-talented young musician from Gerlan, Bethesda currently studying music at Leeds University. This year he is the University Orchestra's conductor and he was previously the conductor of the Menai Bridge Youth Brass Band.
He is a member of the folk super-group Calan (on fiddle, pibgorn, whistle and pipes), Y Glerorfa Welsh folk orchestra, Menai Bridge Brass Band (on trombone), the Welsh National Youth Orchestra, Opra Cymru, and more...!

He will show his class how to put life and feeling into playing a traditional tune.
Alawon a chyfeiliant
Cafodd Sioned wersi piano a thelyn pan oedd yn ifanc a dysgodd lawer o ganeuon Cymreig o'i thad. Astudiodd cerdd dan William Mathias ym Mangor ac wedyn yn yr Academi Frenhinol yn Llundain.
Enillodd gystadleuaeth John Weston Thomas ar ei thelyn deires yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug yn 2007.
Mae hi wedi perfformio'n eang  ar draws Prydain ac yn Ffrainc fel unawdydd ac yn cyfeilio i'w gŵr, Arfon Gwilym.
Daw Sioned â'i holl brofiad i'w dosbarth lle bydd yn dysgu alawon a chyfeiliant.

Sioned Webb
Sioned Webb
Melody and accompaniment
Sioned learned piano and the harp from an early age and learned many Welsh songs from her father. She studied music at Bangor under William Mathias and at the Royal Acadamy in London. She won the John Weston Thomas prize on the triple harp at the national Eisteddfod in 2007.
She is a very experienced player and accompanist who has played her traditional harp across Britain and in France, both as a soloist and as an accompanist to Arfon Gwilym, her husband.
She is the ideal presenter for this class in melody and accompaniment

Dosbarth dechreuwyr
Mae Stephen Rees yn gerddor ac arweinydd gweithdai profiadol, sydd yn ceisio rhannu’r llawenydd y mae e’n ei gael wrth chwarae alawon traddodiadol Cymreig. Mae'n brofiadol wrth chwarae myrdd o offerynnau, yn ddarlithydd cerdd ac mae wedi cyflwyno'n cerddoriaeth draddodiadol dros y byd gydag  Ar Log, Y Glerorfa a Crasdant.
Bydd yn defnyddio'r modd traddodiadol a ddefnyddiwyd drwy'r genhedloedd i ddysgu cerddoriaeth trwy'r glust: trwy wrando a chwarae.
Stephen Rees
Stephen Rees
Class for beginners
Stephen Rees is an experienced musican and workshop leader, who does his best to share the joy he gets from playing Welsh traditional tunes.
He is a multi-instrumentalist, a music lecturer and has played our music across the world with  Ar Log, Y Glerorfa and Crasdant.
In his class he aims to use the traditional way of passing our music through the generations, by learning music by ear: through listening and playing.

Trefnydd y gweithdy
catrin@sesiwn.com
01286 831344
Catrin Meirion
Catrin Meirion

Workshop organiser
catrin@sesiwn.com
01286 831344

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth

Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class

This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.


Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Parcio
Mae'n costio £4 i barcio ym Mharc Padarn

Gweithdai
Cofrestru / Croeso - Ystafell addysg Elidir  Fawr 1300-1315
(gyferbyn â'r caffi)               
 2 wers (gyda thoriad) 1315-1545
 Sesiwn Gloi / Cyd-chwarae 1600-1630

Lluniaeth
Bydd caffi'r amgueddfa ar agor trwy'r dydd.

Cyffredinol
Os medrwch roi gwybod os ydych yn bwriadu mynychu ddydd Sul
- mae'n help i ni gael syniad o'r niferoedd o flaen llaw.
Plis pasiwch y neges yn ei flaen at unrhyw ddarpar fynychwyr.

Parking 
There is a £4 parking charge at Parc Padarn.

Workshops
1300-1315 Registration / Welcome - Elidir Fach education room
                      (opposite the café)
1315-1545 Two Lessons (with break)
1600-1630 Closing session / Playing together

Refreshments
The museum cafe will be open all day. 

General
Please let me know if you intend attending the workshop
- it helps us to have an idea of numbers in advance. 
Please pass the information on to any possible interested parties.


Alaw y gweithdy

Mwynen Cynwyd midi
Workshop tune

Jig Arglwydd Caernarfon
Gweithdai nesaf y Gogledd

Next North Wales workshops
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, maes y Ffatri,
DINBYCH  LL16 3TS
Sad / Sat
12.5.2012
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS
Gweithy Alawon Felin Uchaf
Y Tŷ Crwn, Canolfan Addysg y Felin Uchaf, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gwe / Fri
18.5.2012
19.00-20.30
Felin Uchaf Tune Workhop
The Round House, Felin Uchaf Educational Centre, Rhoshirwaun, PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gweithy Alawon Felin Uchaf
Y Tŷ Crwn, Canolfan Addysg y Felin Uchaf, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gwe / Fri
15.6.2012
19.00-20.30
Felin Uchaf Tune Workhop
The Round House, Felin Uchaf Educational Centre, Rhoshirwaun, PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, maes y Ffatri,
DINBYCH  LL16 3TS
Sad / Sat
14.7.2012
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today