Nôl/Back

Gŵyl Afon Cleddau Festival

Sul, Medi 16
2012
Sun, Sept 16

Gweithdai Cerdd ar y Cei
gyda thwmpath dawns i ddilyn
Canolfan Cymuned Picton, Freemans Way,
HWLFFORDD  SA61 1UG
Sun / Sul
16.9.2012
14.00-16.00
Twmpath
16.10-17.00
Music on the Quay workshops
followed by a twmpath dawns
Picton Community Centre,  Freeman's Way
HAVERFORDWEST, Pembrokeshire   SA61 1UG

Dau ddosbarth prynhawn ar gyfer pob oedran yng Nghanolfan Gymuned Picton fel rhan o Ŵyl Gymreig Afon Cleddau i ddysgu rhan o'n hetifeddiaeth Gerddorol Gymreig.
Bydd Fiddlebox (George Whitfield a Helen Adam) yn rhedeg sesiwn dysgu dwy-awr gan rannu i ddau grŵp , un i ddechreuwyr a'r llall i chwaraewyr mwy profiadol. Wedyn, ar ôl egwyl fach, gall y chwaraewyr ymuno ag eraill mewn sesiwn cyfeilio i dwmpath dawns.

Hwlffordd - Haverfordwest
Two afternoon classes for all ages at the Picton Community Centre as part of the River Cleddau Welsh Festival, to learn from our heritage of beautiful Welsh traditional music. Fiddlebox (George Whitfield and Helen Adam) will run a two hour session from 2 pm, dividing the group into beginners and more advanced players.  After a short break, players can join with others to take part in a short twmpath dawns (country dance) session.

Dosbarth dechreuwyr
ar gyfer offerynnau amrywiol
Mae Helen yn ffidlwraig broffesiynol, athrawes a chyfansoddwraig
yn arwain dosbarth ar gyfer unrhyw un sydd am roi cais i chwarae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig. Bydd croeso i blant yn ogystal ag oedolion ymuno.
Bydd y sesiwn yn addas at offerynwyr (dewch  â'ch offeryn!) ond hefyd ar gyfer unrhyw un a hoffai ymuno ar offeryn taro neu ddysgu chwarae alaw ar y chwiban neu'r delyn arffed.

Helen Adam
Helen Adam

Beginners' Class

For mixed instruments

Helen, an accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor will lead a class for anyone wanting an initial taste of playing Welsh music. Children as well as adults are very welcome to join the class.
This session will be suitable for instrumentalists (bring your instrument!) but also anyone who would like to join in on percussion or try leaning a tune on the penny whistle or lap harp.

Dosbarth chwaraewyr profiadol
Rhoi ysbryd i'r alaw
Daw George â dylanwadau roc yn ogystal â rhai gwerin wrth ganu a chwarae'r acordion ac mae bob amser am gynnwys agwedd newydd i alawon a chaneuon traddodiadol ac yn cyfansoddi hefyd.
Mae'r dosbarth hwn ar gyfer oedolion a phlant sydd eisoes yn gallu chwarae cerddoriaeth neu ganu. Bydd yn dangos sut i gyflwyno ysbryd alaw gan ddysgu alawon newydd ac yn ystyried nodweddion arddulliau cerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
George Whitfield
George Whitfield

Class for more experienced players

Bringing the tune to life

George brings rock as well as folk influences to his singing and piano accordion playing and always seeks to bring something new to traditional tunes and songs as well as writing new ones.
This class is for adults and children who already play some Welsh music and help them breathe life into a tune.
In this class, George will be aiming to teach a few new tunes as well as looking at stylistic features of Welsh music.Mae'r gweithdai yn rhad ac am ddim, ond mae'n debyg bydd angen talu ffi bach tua £2 am fynediad i'r ŵyl - i'w gadarnhau.

Entry to the workshops is free, although there may be a small entry charge to the festival, of £2 - to be confirmed.
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, coomplete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma am nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here for the scores of popular tunes


Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here to go to the Clera events page
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo