Nôl/Back

Gweithdai'r Haf
Gwent
Summer Workshops

Wythnosol
Bore dydd Mawrth
Weekly on Tuesday mornings

Dyddiad Cychwyn - dydd Mawrth
Tafarn y Mesur Da,
63-65 Heol Casnewydd,
Cil-y-coed, NP26 4BR
24.7.2012
10.30-12.30
bob wythnos
every week
hyd at
/until

21.8.2012
Start date - Tuesday
The Good Measure Inn,
63-65 Newport Rd,
Caldicot, NP26 4BR

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth am rai gyda pheth profiad
Mae Donald yn diwtor cerddoriaeth proffesiynol sy'n gweithio gyda Gwasanaethau Cerdd Gwent, gan ymfalchïo wrth ddenu plant at gerddoriaeth Gymreig a Cheltaidd, gan ddysgu yn y dull traddodiadol.
Mae'n diwtor poblogaidd sydd yn cynnal dosbarthiadau mewn llawer ysgol yng nghymoedd y dwyrain ac wedi rhedeg ei ddosbarth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar brynhawn dydd Mercher.
Donald Stewart
Donald Stewart
Class for progressing players
Donald is a professional music tutor who works with Gwent Music Services. He revels in getting children to enjoy and play Welsh and Celtic music, learning in the traditional way. He is much in demand and holds regular classes in many East Wales valleys  schools and has run the Celtic Cafe class at the Blaenafon Heritage Centre on Wednesday afternoons for the past year.
Dosbarth dechreuwyr
Mae Dana Conlin yn chwaraewraig ffidil draddodiadol adnabyddus iawn ym maes cerddoriaeth draddodiadol sydd wedi bywhau sesiynau di-rif yn Ne-ddwyrain Cymru.
Ymestyna gwaith Jane Ridout gyda phlant ysgol ar gyfer Gwasanaethau Cynnal Cerddoriaeth Gwent gyda Chanolfan Cerdd Casnewydd ar gyfer cerddoriaeth ddraddodiadol yn Ysgol Gynradd Eveswell.
Dana Conlin
Dana Conlin
Class for beginners
Dana Conlin is a traditional fiddle player well known in the local folk music scene who has enlivened countless sessions and gigs in South East Wales over the years. She is continuing Jane Ridout's work with school children for Gwent Music Support Services at the Newport Music Centre for Traditional Music at Eveswell Primary School.

Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Lleoliad
Mae gennym ddwy ystafell achlysuron ar ochr gefn Tafarn y Mesur, 63-65 Newport Rd, Cil-y-coed, NP26 4BR.
Mae'r mynediad i'r ystafelloedd wrth ochr yr adeilad.
Parcio a chyfleusterau
Mae digon o barcio di-dâl o gwmpas y dafarn ac mae taith cerdded o ddim ond dwy funud i ganol y dref.
Cofrestru
  Ewch at yr ystafell cofrestru yn ddigon cynnar a chwblhewch ffurflen cyn dechrau eich gweithdy cyntaf.
Gweithdai
Bob dydd Mawrth, bydd gennym dau ddosbarth, toriad byr, ac wedyn dau ddosbarth arall
10:30-11:20 Anelir y ddau ddosbarth cyntaf at ddechreuwyr a rhai gyda mwy o brofiad, rhai yn datblygu sgiliau ar ail offeryn neu yn dechrau chwarae alawon ar y gitâr neu'r mandolin.
11:35-12:30 Bydd y ddau grŵp yn canolbwyntio ar chwarae mewn grŵp, dysgu ac ymarfer alawon newydd, chwarae setiau alawon ayb. ac fe gânt eu  dosbarth yn ôl eu gallu.
Offerynnau
Byddwn yn darparu ar gyfer y chwibanogl, y ffliwt, y ffidil, y gitâr, y mandolin*, y banjô* a'r bodhran*. Cysylltwch os ydych am ddod ag offeryn gwahanol.
*Bydd yr offerynnau hyn ar gael i'w benthyg drwy'r haf.
Gofynnwch iddom os oes gennych ddiddordeb.
Cadw golwg ar blant
Gellir gwarchod plant sydd yno am y ddau sesiwn dysgu trwy drefnu ymlaen llaw. Fel arall, erys cyfrifoldeb am bob plentyn y tu allan i'r dosbarthiadau gyda'r rhiant neu'r gwarcheidwad.
Cost
1 sesiwn £3 yr wythnos
2 sesiwn £5 yr wythnos
Dylid talu ar gyfer pob sesiwn y byddech am fynychu ymlaen llaw wrth gofrestru ar Orffennaf 24th.
Holwch am brisau ar gyfer grwpiau.

.

Location
We have sole use of the two function rooms at the rear of The Measure Inn, 63-65 Newport Rd, Caldicot, NP26 4BR.
Entry is at the side of the building.
Parking and facilities
There is ample free parking and the town centre is just a couple of minutes walk away.
Registration
Please go to the registration room in good time, complete a form and pay the fee before starting your first workshop.
Workshops
Each Tuesday we will have two classes, a short break, followed by two further classes.
10:30-11:20 The 1st two classes will be aimed at beginners and improvers, those developing skills on a 2nd instrument, and beginning melody playing for guitar and mandolin players.
11:35-12:30 The two classes after the break will be focussed on group playing, learning and rehearsing new tunes, playing sets of tunes etc and will be sorted according to ability.
Instruments
We will be catering for penny whistle, flute, violin, guitar, mandolin*, banjo* and bodhran*. Get in touch if you have a different instrument you would like to bring.
*These instruments may be available to loan for the summer. Please ask us if you are interested.
Supervision of children
Children staying for both sessions can be looked after or during break by arrangement. Otherwise all children remain the responsibility of parent or guardian outside stated lesson  times.
Cost
1 session £3 per week
2 sessions £5 per week
All sessions you wish to attend should be paid in advance during registration on 24th July.
Family 'group' rates available.


I ymuno â'r gweithdy,
cysylltwch â
Donald Stewart.  
donald@sesiwn.com To join the workshop,
please contact Donald Stewart


Setiau alawon
Cliciwch i fynd at y set

Tune sets
Click to go to the set

Set Ar lan y môr
(At the seaside)
Ar Lan y Môr, Heno, Heno, Pwt ar y bys

Set Ar hyd y nos (All through the night)
Tôn Garol, Marwnad yr Ehedydd, Ar Hyd y nos

Set Difyrrwch gwŷr Dyfi
(Delight of the men of Dovey)
Castell Caernarfon,
Difyrrwch Gwŷr Dyfi, Chwi Fechgyn Glân Ffri

Set Y Morgawr (The sea giant)
Morgawr, Sling Swing, Yr Eingion Dur

Set Moel yr Wyddfa (Snowdon's bald summit)
Moel yr Wyddfa, Pawl haf, Ffidl ffadl


WG logo
ACW logo
Lottery logo