Nôl/Back

Gweithdy Gatholwg Workshop

Sad, Mai 17
2014
Sat, May 17

Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg
Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys,
Pontypridd CF38 1RQ
Sad/Sat
17.5.2014
10.00-16.00
Gartholwg Lifelong Learning Centre
St Illtyd's Road, Church Village
Pontypridd  CF38 1RQ

Cyniga'r gweithdy hwn dri chyfle i fynychwyr, sef:
dysgu alawon traddodiadol Cymrieg,
chwarae yn well,
ac i chwarae dros y setiau sesiwn ar gyfer perfformiad llwyfan y Glanfa yng Nghynhadledd Tŷ Cerdd yng Nghanolfan y Mileniwm ar Fehefin 7.

This workshop offers three opportunities to participants:
to learn Welsh traditional tunes,
to play better, and to play together the session sets for the Glanfa performance in the Tŷ Cerdd Conference on June 7 at the Wales Millennium Centre.

Tiwtoriaid


Tutors

Tiwtor chwythbrennau
Mae Andy yn ffliwtydd a chwaraeydd pibgorn neilltuol a chanddo ddealltwriaeth eang o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Mae'n
adnabyddus drwy yr alaw a gyfansoddodd, Sling Swing, sy'n rhedeg yn dda ar y pibgorn.
Bu'n chwarae
a theithio yn Ewrop ac America gyda Crasdant ac mae'n flaenllaw yn y Glerorfa.
Bydd Andy yn dangos sut mae sicrhau bod yr ysbryd cael ei gyflwyno wrth ddysgu alaw draddodiadol ac yn cynnig cyngor i chwaraewyr ymarferol i chwaraewyr offerynnau chwyth
.
Llun gan Stephen Rees

Andy McLauchlin

Wind instruments
Andy is an outstanding flautist with very wide knowledge of Welsh tradtitional music.
He is a champion of the traditional Welsh Pibgorn (horn-pipe) and well known for his traditional styled pibgorn piece Sling Swing.
He played and toured
Europe and America with Crasdant, and is a lead player in Y Glerorfa.
Andy will show how to ensure that the spirit of a traditional tune emerges and will offer practical advice to wind players on breathing, and on giving expression and rhythm
to a tune.
Image by Stephen Rees

Alawon Cymreig a Klezmer
 
- ar gyfer ffidlwyr profiadol.
Mae Helen yn berfformwraig cerddoriaeth draddodiadol brofiadol ac yn diwtor fiolin proffesiynol sy'n chwarae llwyth o alawon draddodiadol Gymreig a hefyd ystod o rai'n seiliedig ar Klezmer yn ei sesiynau Klez-reig.
Hi a George Whitfield yw aelodau'r band Fiddlebox sydd yn perfformio'n cerddoriaeth draddodiadol ar draws Cymru a'r DU.
Mae hi hefyd yn arwain Clwb Alawon Llandeilo.
Mae gan Helen brofiad eang fel tiwtor, yn arbennig gyda dechreuwyr, gan ddenu pobl o bob oed i greu cerddoriaeth, ac yn dysgu alawon ar bob lefel gallu.


Helen Adam
www.helenadam.com
Welsh Tunes and Klezmer
- for experienced fiddle players
Helen is a very accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor with a wide repertoire of Welsh tradiitonal tunes and also plays a range of tunes based on the Klezmer musical modes in her Klez-reig sessions.
Helen forms half of the popular traditional Welsh music duo Fiddlebox with George Whitfield, performing across Wales and around the UK and also leads the Llandeilo Tune Club.
She is very experienced as a music teacher, especially in getting people of all ages to get involved in producing music, and also in teaching melodies at all levels of ability.

Alaw a chyfeiliant
Yn gitarydd a chwaraewr mandolin amlwg a thalentog iawn, mae Dan wedi chwarae mewn llawer o fandiau cyfoes Cymraeg ac mae nawr gyda Lucy Rivers yn ffurfio Olion Byw.
Mae eu CD newydd, Mudo newydd gael ei ryddhau, yn dilyn eu CD
cyntaf llwyddiannus Hen Bethau Newydd.
Bydd Dan yn dangos moddau cyfeilio, harmoneiddio ac ymuno gyda'r alaw i chwaraewyr offerynnau cyfeilio.

Dan Lawrence
www.olionbyw.com
Melody and accompaniment
An outstanding guitarist and mandolin player, Dan plays with several bands and theatre companies but is best known through Olion Byw (Living Remains) which he forms with Lucy Rivers.
Their new CD Mudo / Migrating has just been released, following the successful release of their first CD, Hen Bethau Newydd (New Antiques)..
Dan will be showing multi-note instrument players ways of providing accompaniment, harmonising and joining in with the melody.

Alawon i ddechreuwyr
- ar gyfer chwaraewyr llai profiadol
Mae Pat yn chwarae's consertina, y ffidil a'r llwyau ac wedi ysbrydoli llawer o chwaraewyr newydd dros y blynyddoedd.
Mae hi'n dawnsio gyda Dawnswyr Pen-y-fai ac wedi rhedeg Clwb Gwerin Llantrisant  am amswer maith, gan gyflwyno artistiaid o lawer o wledydd.
Mae hi'n diwtor doniol, bywgar ac amyneddgar ac wrth ei bodd yn rhannu'i phleser mewn chwarae cerddoriaeth draddodiadol.

Pat Smith
Tunes for beginners
- for inexperienced players
Pat plays concertina, fiddle and spoons and has inspired many new players over the years.
She dances with Dawnswyr Pen-y-fai and has run the Llantrisant Folk Club for many years, presenting artists from across the world.
She is a witty, energetic and patient tutor who delights in passing on her delight in learning, playing and performing Welsh traditional music.

Amserlen
Ymgynnull
yn yr Ystafell Achlysuron
Dosbarthiadau
(
yn cynnwys egwyl)
Sesiwn cau yn yr Ystafell Achlysuron

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
13.45-15.30
15.30-16.00
Timetable
Assemble
in the Events Room
Opening session

Morning classes
Afternoon classes
Closing session
in the Events Room
Sesiwn dafarn yn y Farmer's Arms, Pentre'r Eglwys Uchaf  CF38 1EB i ddilyn y gweithdy 16.30-18.00

Pub session in the Farmer's Arms. Upper Church Village  CF38 1EB to follow
Alaw y gweithdy
Ffoles Llantrisant
Hefyd Set Crwtyn Llwyd a Set Pwt-ar-y-bys

Workshop melody
Ffoles Llantrisant
Also Set Crwtyn Llwyd a Set Pwt-ar-y-bys
Bwyd a diod
Darperir te a choffi i bawb.
Mae siop yr 'Old Bakery' sydd tu 100 llath i lawr y ffordd yn darparu prydiau ysgafn a diodydd i gario ac mae'r Farmer's Arms o fewn hanner milltir i fyny Ffordd St Illtyd.
Croeso i chi ddod â'ch lluniaeth eich hunan.

Food and drink
Tea and coffee will be provided for all.
'The Old Bakery' is 100 yards down the road and sells take-away lunches and drinks, and hte Farmer's Arms is within half a mile up up St IIltyd's Road.
Feel free to bring your own food and drink.
Mynediad i delynau
Mae ystafelloedd y gweithdy ar lawr cyntaf y ganolfan.
Mae grisiau yn arwain at y caffi o'r prif dderbynfa ac mae rhagor o risiau a hefyd lifft i'r llawr uchaf yn y cyntedd ar ochr pellaf y derbynfa.
 
Access for harps
The workshop rooms are on the first floor of the centre. Tthere is a staircase which leads to the café from the main reception area and a further staircase and lift to the first floor at the far end of the reception area.

Pris cyffredinol

£12.00

Standard price

Pris aelod Clera / Clwb Alawon

£10.00

Price for Clera or Tune Club members

Plentyn / myfyriwr
£6.00
Child / student
Plentyn / myfyriwr yn aelod o Clera neu Glwb Alawon
£5.00 Child / student member
Pris teulu
£15.00
Family price
Pris teulu aelodau
£12.00 Member Family price
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.
Cofrestrwch yn gynnar i dderbyn blaen-wybodaeth am eich dosbarth.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.
Register early to receive advance information on your chosen class.
Sut i gyrraedd Gartholwg map
How to get there
Sut i gyrraedd
How to get there
O'r A470
Cymerwch allanfa Rhydfelen/Glan-bad sydd ar ochr ogleddol Ystad Ddiwydiannol Trefforest a dilynwch y ffordd i Donteg, gan groesi Afon Taf wrth adael y cylchdro ac wedyn troi i'r dde gan ddilyn arwydd Tonteg.
Dilynwch y ffordd, gan fynd o dan bont y rheilffordd a throi i’r chwith a dringo’r rhyw i ymuno â ffordd osgoi Tonteg.
Dilynnwch y ffordd osgoi yng nghyfeiriad Llantrisant a throwch i Bentre'r Eglwys o'r cylchfan cyntaf.
Ewch yn syth yn eich blaen trwy oleuadau'r groesffordd ym Mhentre'r Eglwys i St Illtyd's Road ac ewch i fyny'r rhiw, gan basio ysgol gynradd Llanilltud Faerdre. Mae Canolfan Gartholwg ar y chwith, rhyw dri chan llath o'r goleuadau traffig.

From the A470
Take the Rhydfelen/Upper Boat exit which is at the north end of the Treforest trading estate and follow the Tonteg road, crossing the river Taff immediately after the roundabout and then take sharp right turn for Tonteg.
Follow the road, going under the railway bridge and follow the road round to the left until you reach the  roundabout. Take the Llantrisant road which bypasses Church Village and leave by turning right at the next roundabout, signposted Church Village.
Go through the Church Village crossroads traffic lights into St Illtyd's Road and climb the slight gradient, passing Llanilltud Faerdre Primary School; Canolfan Gartholwg is on the left hand side, a few hundred yards up from the traffic lights.
O'r M4
O gyffordd 34 (Llantrisant), cymerwch yr A4119 i gyfeiriad Llantrisant ac wedyn yr A473 i Bontypridd. Dilynwch y ffordd osgoi nes cyrraedd cylchfan Pentre'r Eglwys.
Ewch yn syth yn eich blaen trwy oleuadau'r groesffordd ym Mhentre'r Eglwys i St Illtyd's Road ac ewch i fyny'r rhiw, gan basio ysgol gynradd Llanilltud Faerdre. Mae Canolfan Gartholwg ar y chwith, rhyw dri chan llath o'r goleuadau traffig.

From the M4
From junction 34 (Llantrisant) take the A4119 towards Llantrisant and at the first roundabout, take the A473 to Pontypridd. Exit at the Church Village roundabout.
Go through the Church Village crossroads traffic lights into St Illtyd's Road and climb the slight gradient, passing Llanilltud Faerdre Primary School; Canolfan Gartholwg is on the left hand side, a few hundred yards up from the traffic lights.
Trefnydd y gweithdy
meurig@sesiwn.com
029 20628300
Meurig
Meurig Williams

Workshop organiser
meurig@sesiwn.com
029 20628300


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo