Nôl/Back

Gweithdy Gatholwg Workshop
a chyngerdd yr hwyr     and evening concert

Sad, Rhag 1
2012
Sat, Dec 1

Nôl - Back

Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg
Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys,
Pontypridd CF38 1RQ
Sad/Sat
1.12.2012
10.30-15.00
Gartholwg Lifelong Learning Centre
St Illtyd's Road, Church Village
Pontypridd  CF38 1RQ
Cyngerdd 'Robin Huw Bowen a'i ffrindiau'
yn Theatr Gartholwg

19.00-21.00 'Robin Huw Bowen and friends' concert
at the Gartholwg Theatre

Tiwtoriaid


Tutors

Arweinydd y dydd
a thiwtor y dosbarth telyn

Ers 1983, mae Robin Huw Bowen wedi arwain achos y Delyn Deires drwy gyflawni teithiau mewn nifer helaeth o wledydd, a chyflwyno cerddoriaeth Gymreig i filoedd led-led y byd. Mae'i weledigaeth amhrisiadwy o ymchwilio a chyhoeddi hen alawon Cymreig coll hefyd wedi ysbrydoli chwaraewyr alawon gwerin, yn enwedig yng Nghymru.
Mae ei ganu ysbrydoledig yn ailgynnau gwir enaid y gerddoriaeth a'i chyfleu i'r gwrandawyr fel peth byw ac mae ei dosbarthiadau yn cyfleu hyn i'w dddisgyblion.
Bydd y dosbarth hwn o les i unrhyw delynor sydd wedi canu'r delyn am o leiaf dwy flynnedd.
Robin Huw BowenRobin Huw Bowen
www.teires.com
Workshop leader
and harp tutor

Robin Huw Bowen has championed the cause of the Welsh Triple Harp since 1983 through touring widely, introducing Welsh music to thousands all over the world.
His visionary work of researching and publishing old lost Welsh melodies has been inspirational to folk musicians, especially in Wales.

His inspired playing rekindles the very soul of the music and delivers it as a living entity, a talent which he freely shares with the puplis in his classes .
Any harpist with two years or more of experience in playing the harp will benefit from this class.
Lloni gydag alawon Cymreig
Dwyieithog - ar gyfer pob offeryn
Mae Rhiain Bebb yn gerddor, trefnydd a chyfansoddwr blaenllaw ym myd cerddoriaeth Gymreig a dawnsio gwerin, ac roedd yn aelod sylfaenol o Rhes Ganol.
Yn arbenigo ar y delyn deires a'r acordion, mae hi wedi cyflwyno gweithdai dros nifer o flynyddoedd.
Mae hi wrth ei bodd yn chwarae alawon traddodiadol ac yn cyfansoddi amrywiadau ac alawon newydd yn y dull traddodiadol i greu awyrgylch bywiog a symbylol i ddawnswyr.
Yn ei dosbarth, bydd hi'n dangos i chwaraewyr offerynnau amrywiol sut i chwarae alawon traddodiadol gyda'i gilydd mewn setiau poblogaidd.
Rhiain Bebb
Rhiain Bebb
Playing Welsh tunes together
Bilingual - for all instruments
Rhiain Bebb is a popular player, arranger and composer of Welsh traditional music, especially in accompanying dancers and was a founder member of Rhes Ganol.
An accomplished accordianist and triple harp player , she has presented workshops for many years and
delights in playing Welsh traditinonal tunes and in composing variations and new tunes in the traditional mode to provide a lively and stimulating environment for dancers.
In her class she will show melody players and accompanists how to play traditional tunes together effectively using popular traditional sets..

Brawddegu a lliwio alawon Cymreig
ar gyfer chwythwyr offerynnau chwyth
 
Mae Andy yn ffliwtydd a chwaraeydd pibgorn neilltuol a chanddo ddealltwriaeth eang o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig ac yn chwaraewr blaenllaw o'r Pibgorn traddodiadol Cymreig.
Mae'n chwarae gyda Crasdant, Y Glerorfa, a bu'n perfformio eleni gyda Stephen Rees yn Ngŵyl Pibgryn Cymru ac yn
Tegeingl, Gŵyl y Werin Gudd.
Bydd Andy yn datblygu gallu chwaraewyr offerynnau chwyth i frawddegu a lliwio er mwyn sicrhau bod ysbryd
alaw draddodiadol yn cael ei gyflwyno. Bydd yn defnyddio nifer o alawon Cymreig fel enghreifftiau ac yn cynnig cyngor ymarferol i chwaraewyr.
Llun gan Stephen Rees

Andy Mclauchlin
Andy McLauchlin

How to phrase and embellish Welsh tunes
for wind players
Andy is an outstanding flautist with very wide knowledge and understanding of Welsh tradtitional music and a champion of the traditional Welsh Pibgorn (horn-pipe).
He plays with Crasdant, Y Glerorfa and played with Stephen Rees at this year's Welsh Pibgorn Festival and the Tegeingl Welsh Festival of Hidden Folk.
Andy will develop wind players' abilities to phrase and embellish to ensure that the spirit of a traditional tune emerges. He will
use a number of traditional Welsh tunes as examples and offer practical advice to wind players.
Image by Stephen Rees


Brawddegu a lliwio alawon traddodiadol
ar gyfer chwaraewyr offerynnau tant
Magwyd Bernard ar aelwyd cerddoriaeth draddodiadol yn Ninbych-y-pysgod, ac mae wedi chwarae gyda'i frodyr ym mand twmpath y teulu Juice am flynyddoedd.
Mae'n hunan-ddysgedig ac yn chwarae drwy'r glust ac wedi bod yn aelod o: Mabsant, Taran, Aberjaber, Yr Hwntws, Kilbride Bros, Celtish a Baton Rouge.
Mae'n chwarae ystod eang o gerddoriaeth Geltaidd  gydag arddull Geltaidd, gyda llawer o gymeriad ac amrywiad, ond yn parchu'r alaw a'r rhythm hollbwysig.

Bernard Kilbride
Bernard Kilbride


How to phrase and embellish Welsh tunes
for string players

Born in Tenby and brought up in the folk tradition playing music with his equally talented brothers, Bernard has led the family Ceilidh band Juice for many years.
He is largely self-taught and plays mainly 'by ear'. He has played with Mabsant, Taran, Aberjaber, Yr Hwntws, KilBride Bros, Celtish, and Baton Rouge.
He  plays a wide range of Celtic music  with a
distinctly 'Celtish' style, with feeling and variety whilst preserving their all-important melody and rhythm.

Amserlen
Ymgynnull a chofrestru
Dosbarthiadau (
yn cynnwys egwyl cinio)
Sesiwn cau

10.30-11.00
11.00-14.15
14.15-15.00
Timetable
Assembly and registration
Classes (including lunch break)
Closing session
Cyngerdd 'Robin Huw Bowen a'i ffrindiau'
yn Theatr Gartholwg
Gall aelodau'r gweithdy sydd yn ddigon hyderus ymuno â;r grŵp sesiwn a fydd yn perfformio'r setiau craidd yn y gyngerdd.
19.00-21.00 'Robin Huw Bowen and friends' concert
at the Gartholwg Theatre
Workshop members who feel sufficiently confident may join the session group to perform the core sets in the concert.
Setiau alawon craidd
Hefyd Set Crwtyn Llwyd a Set Pwt-ar-y-bys

Core melody sets
Set Crwtyn Llwyd and Set Pwt-ar-y-bys
Bwyd a diod
Bydd caffi Canolfan Gartholwg ar agor tan 2pm.
Mae siop yr 'Old Bakery' sydd tu 100 llath i lawr y ffordd yn darparu prydiau ysgafn a diodydd i gario.
Croeso i chi ddod â'ch lluniaeth eich hunan.

Food and drink
The Canolfan Gartholwg Café will be open until 2pm.
'The Old Bakery' is 100 yards down the road and sells take-away lunches and drinks.
Feel free to bring your own food and drink.
Mynediad i'r telynau
Mae ystafelloedd y gweithdy ar lawr cyntaf y ganolfan.
Mae grisiau yn arwain at y caffi o'r prif dderbynfa ac mae rhagor o risiau a hefyd lifft i'r llawr uchaf yn y cyntedd ar ochr pellaf y derbynfa.
 
Lift for harps
The workshop rooms are on the first floor of the centre. Tthere is a staircase which leads to the café from the main reception area and a further staircase and lift to the first floor at the far end of the reception area.

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr
£5.00
Child / student
Pris teulu
£12.00
Family price
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.
Cofrestrwch yn gynnar i dderbyn blaen-wybodaeth am eich dosbarth.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.
Register early to receive advance information on your chosen class.
Sut i gyrraedd Gartholwg map
How to get there
Sut i gyrraedd
How to get there
O'r A470
Cymerwch allanfa Rhydfelen/Glan-bad sydd ar ochr ogleddol Ystad Ddiwydiannol Trefforest a dilynwch y ffordd i Donteg, gan groesi Afon Taf wrth adael y cylchdro ac wedyn troi i'r dde gan ddilyn arwydd Tonteg.
Dilynwch y ffordd, gan fynd o dan bont y rheilffordd a throi i’r chwith a dringo’r rhyw i ymuno â ffordd osgoi Tonteg.
Dilynnwch y ffordd osgoi yng nghyfeiriad Llantrisant a throwch i Bentre'r Eglwys o'r cylchfan cyntaf.
Ewch yn syth yn eich blaen trwy oleuadau'r groesffordd ym Mhentre'r Eglwys i St Illtyd's Road ac ewch i fyny'r rhiw, gan basio Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdre. Mae Canolfan Gartholwg ar y chwith, rhyw dri chan llath o'r goleuadau traffig.

From the A470
Take the Rhydfelen/Upper Boat exit which is at the north end of the Treforest trading estate and follow the Tonteg road, crossing the river Taff immediately after the roundabout and then take sharp right turn for Tonteg.
Follow the road, going under the railway bridge and follow the road round to the left until you reach the  roundabout. Take the Llantrisant road which bypasses Tonteg and leave by turning right at the next roundabout, signposted Church Village.
Go through the Church Village crossroads traffic lights into St Illtyd's Road and climb the slight gradient, passing Llanilltud Faerdre Primary School; Canolfan Gartholwg is on the left, a few hundred yards up from the traffic lights.
O'r M4
O gyffordd 34 (Llantrisant), cymerwch yr A4119 i gyfeiriad Llantrisant ac wedyn wrth y cylchdro cyntaf, cynerwch yr A473 i Bontypridd. Dilynwch y ffordd osgoi nes cyrraedd cylchfan Pentre'r Eglwys a trowch i'r chwith i gyfeiriad y pentre.
Ewch yn syth yn eich blaen trwy oleuadau'r groesffordd ym Mhentre'r Eglwys i St Illtyd's Road ac ewch i fyny'r rhiw, gan basio ysgol gynradd Llanilltud Faerdre. Mae Canolfan Gartholwg ar y chwith, rhyw dri chan llath o'r goleuadau traffig.

From the M4
From junction 34 (Llantrisant) take the A4119 towards Llantrisant and at the first roundabout, take the A473 to Pontypridd. Exit at the Church Village roundabout.
Go through the Church Village traffic lights into St Illtyd's Road and climb the slight gradient, passing Llanilltud Faerdre Primary School; Canolfan Gartholwg is on the left hand side, a few hundred yards up from the traffic lights.
Trefnydd y gweithdy
meurig@sesiwn.com
029 20628300
Meurig
Meurig Williams

Workshop organiser
meurig@sesiwn.com
029 20628300


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy

Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo