Nôl/Back

Gweithdy Gatholwg Workshop

Sad, Meh 16
2012
Sat, Jun 16

Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg
Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys,
Pontypridd CF38 1RQ
Sad/Sat
16.6.2012
10.15-14.30
Gartholwg Lifelong Learning Centre
St Illtyd's Road, Church Village
Pontypridd  CF38 1RQ
Sesiwn dafarn yn y bar Cymreig
yr Owain Glyndŵr,
canol Caerdydd, CF10 1GL
19.00-22.00 Pub session in the Welsh bar
the Owain Glyndŵr, central Cardiff  CF10 1GL

Tiwtoriaid


Tutors

Arweinydd y dydd
a thiwtor y dosbarth telyn

Ers 1983, mae Robin Huw Bowen wedi arwain achos y Delyn Deires drwy gyflawni teithiau mewn nifer helaeth o wledydd, a chyflwyno cerddoriaeth Gymreig i filoedd led-led y byd. Mae'i weledigaeth amhrisiadwy o ymchwilio a chyhoeddi hen alawon Cymreig coll hefyd wedi ysbrydoli chwaraewyr alawon gwerin, yn enwedig yng Nghymru.
Mae ei ganu ysbrydoledig yn ailgynnau gwir enaid y gerddoriaeth a'i chyfleu i'r gwrandawyr fel peth byw ac mae ei dosbarthiadau yn cyfleu hyn i'w dddisgyblion.
Bydd y dosbarth hwn o les i unrhyw delynor sydd wedi canu'r delyn am flwyddyn neu fwy.
Robin Huw BowenRobin Huw Bowen
www.teires.com
Workshop leader
and harp tutor

Robin Huw Bowen has championed the cause of the Welsh Triple Harp since 1983 through touring widely, introducing Welsh music to thousands all over the world.
His visionary work of researching and publishing old lost Welsh melodies has been inspirational to folk musicians, especially in Wales.

His inspired playing rekindles the very soul of the music and delivers it as a living entity, a talent which he freely shares with the puplis in his classes .
Any harpist with a year or more of experience in playing the harp will benefit from this class.
Rhoi ysbryd i alaw
 
Yn ogystal a bod yn ffidlwr a chwaraewr pibau, pibgorn a'r liwt, mae Gerard yn grëwr a chywirwr fiolin. Mae'n rhan o deulu amlwg ffidlwyr a cherddorion draddodiadol De Cymru sydd wedi bod yn flaenllaw mewn adfywiad cerddoriaeth a dawns draddodiadol yng Nghymru am y deugain mlynedd diwethaf. Mae Gerard wedi perfformio a recordio gydag eiconau cerddoriaeth draddodiadol Cymru fel Yr Hwntws, Fernhill, Ffawd, Pibau Bach, Kbros, Juice, Boys from the Hill, Triban a Carreg Lafar ac yn ddiweddar cyd-ffurfiodd y band 'Taran'.
Cynllunir i dosbarth hwn ar gyfer chwaraewyr profiadol o offerynnau alaw.
Cliciwch am yr alawon.
Gerard Kilbride
Gerard Kilbride
www.pibgyrn.com
Giving spirit to a melody
Gerard KilBride plays fiddle, pipes,  pibgorn and the lute, as well as being a practising violin maker and restorer,  and pibgorn maker. He is part of a large South Wales family of fiddlers and traditional musicians, who have been at the forefront of the traditional music and dance revival in Wales for the last 40 years. Gerard has performed and recorded with some of Wales's Traditional Music Icons including, Yr Hwntws, Fernhill, Ffawd, Pibau Bach, Kbros, Juice, Boys from the Hill, Triban and Carreg Lafar and recently co- created the band 'Taran'.
This class is suitable for experienced players of melody instruments. Click for the tunes.
Alaw a chyfeiliant
Yn belydrydd ynni mewn unrhyw sesiwn, mae Stacey yn aml-offerynnydd ac yn gyfansoddwr sydd wedi perfformio
ar lwyfannau ar draws Prydain ac America.
Mae hi wedi perfformio, recordio, cyfansoddi a chyd-weithio gyda llawer o gerddorion, beirdd, arlunwyr a storïwyr ac wedi hyfforddi llawer o fy fyfyrwyr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Bydd Stacey yn rhannu ei brwdfrydedd am gerddoriaeth draddodiadol Gymreig ac yn dysgu alaw a chyfeiliant i rai o'r alawon sylfaenol i chwaraewyr llai profiadol.
Stacey Blythe
Stacey Blythe
www.staceyblythe.com
Melody and accompaniment
A radiator of energy in any session, Stacey is a multi instrumentalist and composer who has performed on stages all over the UK and America.
She has perfomed, recorded, composed and collaborated with many artists, poets musicians and storytellers, and coached many students at The Royal Welsh College of Music and Drama.

In her class, Stacey will share her enthusiasm for Welsh traditional music and teach melody and accompaniment
of some the easier Welsh melodies to less experienced learners

Amserlen
Ymgynnull
yn yr Ystafell Achlysuron
Dosbarthiadau
(
yn cynnwys egwyl)
Sesiwn cau yn yr Ystafell Achlysuron

10.00-10.30
10.30-13.00
13.45-14.30
Timetable
Assemble
in the Events Room
Classes
(including break)
Closing session in the Events Room
Sesiwn dafarn yn y bar Cymreig
yr Owain Glyndŵr,
canol Caerdydd, CF10 1GL

19.00-22.00
Pub session in the Welsh bar
the Owain Glyndŵr, central Cardiff  CF10 1GL
Alaw y gweithdy
Ffoles Llantrisant
Hefyd Set Crwtyn Llwyd a Set Pwt-ar-y-bys

Workshop melody
Ffoles Llantrisant
Also Set Crwtyn Llwyd a Set Pwt-ar-y-bys
Bwyd a diod
Bydd caffi Canolfan Gartholwg ar agor tan 2pm.
Mae siop yr 'Old Bakery' sydd tu 100 llath i lawr y ffordd yn darparu prydiau ysgafn a diodydd i gario.
Croeso i chi ddod â'ch lluniaeth eich hunan.

Food and drink
The Canolfan Gartholwg Café will be open until 2pm.
'The Old Bakery' is 100 yards down the road and sells take-away lunches and drinks.
Feel free to bring your own food and drink.
Mynediad i'r telynau
Mae ystafelloedd y gweithdy ar lawr cyntaf y ganolfan.
Mae grisiau yn arwain at y caffi o'r prif dderbynfa ac mae rhagor o risiau a hefyd lifft i'r llawr uchaf yn y cyntedd ar ochr pellaf y derbynfa.
 
Lift for harps
The workshop rooms are on the first floor of the centre. Tthere is a staircase which leads to the café from the main reception area and a further staircase and lift to the first floor at the far end of the reception area.

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr
£5.00
Child / student
Pris teulu
£12.00
Family price
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.
Cofrestrwch yn gynnar i dderbyn blaen-wybodaeth am eich dosbarth.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.
Register early to receive advance information on your chosen class.
Sut i gyrraedd Gartholwg map
How to get there
Sut i gyrraedd
How to get there
O'r A470
Cymerwch allanfa Rhydfelen/Glan-bad sydd ar ochr ogleddol Ystad Ddiwydiannol Trefforest a dilynwch y ffordd i Donteg, gan groesi Afon Taf wrth adael y cylchdro ac wedyn troi i'r dde gan ddilyn arwydd Tonteg.
Dilynwch y ffordd, gan fynd o dan bont y rheilffordd a throi i’r chwith a dringo’r rhyw i ymuno â ffordd osgoi Tonteg.
Dilynnwch y ffordd osgoi yng nghyfeiriad Llantrisant a throwch i Bentre'r Eglwys o'r cylchfan cyntaf.
Ewch yn syth yn eich blaen trwy oleuadau'r groesffordd ym Mhentre'r Eglwys i St Illtyd's Road ac ewch i fyny'r rhiw, gan basio ysgol gynradd Llanilltud Faerdre. Mae Canolfan Gartholwg ar y chwith, rhyw dri chan llath o'r goleuadau traffig.

From the A470
Take the Rhydfelen/Upper Boat exit which is at the north end of the Treforest trading estate and follow the Tonteg road, crossing the river Taff immediately after the roundabout and then take sharp right turn for Tonteg.
Follow the road, going under the railway bridge and follow the road round to the left until you reach the  roundabout. Take the Llantrisant road which bypasses Church Village and leave by turning right at the next roundabout, signposted Church Village.
Go through the Church Village crossroads traffic lights into St Illtyd's Road and climb the slight gradient, passing Llanilltud Faerdre Primary School; Canolfan Gartholwg is on the left hand side, a few hundred yards up from the traffic lights.
O'r M4
O gyffordd 34 (Llantrisant), cymerwch yr A4119 i gyfeiriad Llantrisant ac wedyn yr A473 i Bontypridd. Dilynwch y ffordd osgoi nes cyrraedd cylchfan Pentre'r Eglwys.
Ewch yn syth yn eich blaen trwy oleuadau'r groesffordd ym Mhentre'r Eglwys i St Illtyd's Road ac ewch i fyny'r rhiw, gan basio ysgol gynradd Llanilltud Faerdre. Mae Canolfan Gartholwg ar y chwith, rhyw dri chan llath o'r goleuadau traffig.

From the M4
From junction 34 (Llantrisant) take the A4119 towards Llantrisant and at the first roundabout, take the A473 to Pontypridd. Exit at the Church Village roundabout.
Go through the Church Village crossroads traffic lights into St Illtyd's Road and climb the slight gradient, passing Llanilltud Faerdre Primary School; Canolfan Gartholwg is on the left hand side, a few hundred yards up from the traffic lights.
Trefnydd y gweithdy
meurig@sesiwn.com
029 20628300
Meurig
Meurig Williams

Workshop organiser
meurig@sesiwn.com
029 20628300

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today