Diwrnod cerddoriaeth draddodiadol Gymreig
yn
Proms Cymru

Welsh traditional
music day
at the Welsh Proms

Sul, Gorff 20
2014
Sun, July 20

Neuadd Dewi Sant - Lefel 3
Yr Ais, Canol y ddinas, CAERDYDD   CF10 1AH
Gostyngiadau trwy ddefnyddio codau arbennig -
gweler isod -

Saint David's Hall, Level 3
The Hayes, City Centre, CARDIFF  CF10 1AH
- Special  reductions using discount codes
- see below
Am y tro cyntaf, mae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig yn rhan o Proms Cymru, ar lefel 3 yn Neuadd Dewi Sant:
- prynhawn gyda 15 o ddosbarthiadau ar gyfer telyn, ffidil, mandolin/gitâr, pibau, trefnu cerddoriaeth, taro, clocsio, a'r llwyau
- perfformiadau prynhawn gyda DnA, Allan yn y Fan, Haddo ac Olion Byw,
- sesiwn draddodiadol ar ddechrrau'r hwyr
- cyngerdd yn yr hwyr gyda Jamie Smith's Mabon


Pris tocynnau cyn y dydd:
 
- Tocyn llawn £20
Gyd chôd disgownt
FOLKFULL2  - £12*
Dosbarthiadau a pherfformiadau prynhawn-  £10 disgownt FOLKDAY2- £8.50*
Cyngerdd yr hwyr yn unig £13.50
Archebwch ar-lein
(*hyd at £2.95 ffi archebu)

Swyddfa Docynnau

AMSERLEN

 

029 2087 8444
For the first time, a day of the Welsh Proms is devoted to Welsh traditional music on level 3 in St David's Hall:
- an afternoon of 15 classes covering harp, fiddle, mandolin/guitar,
bagpipes, arranging, percussion, clogging and spoons
- afternoon performances with
DnA, Allan yn y Fan, Haddo and Olion Byw,
- a traditional session in the early evening
- an evening concert with Jamie Smith's Mabon


Advance booking rates:
Full day pass £20*
£12* using discount code FOLKFULL2

Afternoon workshops & performances £10*
£8.50* using discount code FOLKDAY2
Evening concert only £13.50
Book on-line
(* up to £2.95 charge per booking)

Box Office

TIMETABLE
Mae Proms Cymru yn cyflwyno ‘Gŵyl Werin’, dathliad o gerddoriaeth gyda gweithdai, dosbarthiadau, sesiynau a bandiau byw yn perfformio drwy’r dydd:
The Welsh Proms presents ‘Festival of Folk', a celebration of music with workshops, master classes and have‐a‐go sessions with live bands running throughout the day.

Lefel 3 - Llwyfan Cerddoriaeth Fyw
DNA
Allan yn y Fan
Haddo
Cwrdd â’r Band – Jamie Smith's Mabon
Olion Byw
Sesiwn gydag Olion Byw
Jamie Smith’s Mabon

13.00
14.00
15.00
16.00
16.45
18.45
20.00

Level 3 ‐ Live Music Stage
DNA
Allan yn y Fan
Haddo
Meet the Band – Jamie Smith’s Mabon
Olion Byw
Sesiwn with Olion Byw
Jamie Smith’s MABON
Awditoriwm
 Gweithdy Clocsio
Cyfle i gadw’n heini a rhoi cynnig ar Glocsio gyda Huw Williams – addas i ddechreuwyr

15.00Auditorium
Clogging Workshop
A chance to get fit and try Welsh Clog Stepping with Huw Williams – suitable for beginners
Ystafell Is-iarll Tonypandy
Rhythm a tharo - Iolo Whelan
Gweithdy Ffidil – Ollie Wilson Dickson
Dewis a threfnu alawon a chaneuon – Allan yn y Fan

15.00
16.00
17.00

Viscount Tonypandy Room
Rhythm & percussion‐ Iolo Whelan Fiddle Workshop ‐ Ollie Wilson Dickson
Selecting and arranging tunes and songs ‐ Allan yn y Fan
Ystafell Ivor Novello
Rhowch Gynnig ar Bibau Cymreig – Antwn Owen Hicks
Sut i Gyfeilio i Ddawnsio Gwerin – Haddo
Dysgwch diwn MABON – Jamie Smith
Gweithdy Mandolin/Gitâr gyda Dan Lawrence
Sesiwn Chwarae Llwyau

13.00
14.00
15.30
16.30
18.00

Ivor Novello Room
Have a Go at Welsh Piping – Antwn Owen Hicks
How to Play for Folk Dancing – Haddo
Learn a Mabon Tune – Jamie Smith
Mandolin/Guitar workshop with Dan Lawrence
Have a Go Session – Spoons
Ystafell Llanelwy
Ffansïo tro ar y delyn,
neu am wella'ch sgiliau sylfaenol?

Dewch i ymuno â Susan Berry, Telynores Breswyl
Canolfan Delynau Cymru, am weithdy hwyl
gyda chyfle i ddod at eich gilydd ar ddiwedd y dydd
i chwarae’r alawon ddysgoch chi mewn sesiwn
gyda cherddorion a dysgwyr eraill.

Telyn i Ddechreuwyr – Plant
Telyn i Ddechreuwyr – Oedolion
Trefnu cerddoriaeth draddodiadol Gymreig i’r delyn a’r ffidil
Gwella Sgiliau Telyn - Oedolion
Gwella Sgiliau Telyn - Plant
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

St Asaph Room
Fancy learning to play the harp,
or looking to improve on the basics?
Come along and join Susan Berry, Resident Harpist at The Harp Centre of Wales, for a fun workshop
followed by the chance to get together at the end of the day to play the tunes you have learned in a session
with other musicians and learners.
Harp for Absolute Beginners – Children
Harp for Absolute Beginners – Adults
Arranging traditional Welsh music for harp and fiddle
Harp for Improvers – Adults
Harp for Improvers – Children
Lefel 1
Diwrnod o arddangosiadau, gweithgareddau a gweithdai i bobl ifanc yn ardal berfformio newydd y Neuadd

15.00


Level 1
A day of youth showcases, activities and workshops in the Hall’s new performance space.
Tocynnau*
  Tocyn Llawn
(Gŵyl gyfan gan gynnwys Jamie Smith's Mabon)
Oedolyn
Plentyn
Tocyn Diwrnod
(Gŵyl gyfan heb gynnwys Jamie Smith's Mabon)
Oedolyn
Plentyn £5
Tocynnau i Jamie Smith’s Mabon yn unig
ymlaen llaw
ar y dydd
*Ychwaneger tâl gwasanaeth tocynnau o £2.95£20
£10


£10
£5

£13.50
£14.50
Tickets*
Full Pass
(All festival events including Jamie Smith's Mabon)
Adult
Child
Day Pass
(All festival events excluding Jamie Smith's Mabon)
Adult
Child
Jamie Smith's Mabon tickets only
in  advance
on the day of the performance.
*Plus a ticket service charge of £2.95

Cliciwch yma am ddigwyddiadau eraill
Cliciwch yma am alawon

Click here for the list of other events
Click here for tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today