Nôl/Back

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
The Royal National Eisteddfod of Wales

Awst 4 - 11
2012
August 4 - 11

Gweithdai a sesiynau
 yn Nhŷ Gwerin
ac o gwmpas y maes
trwy'r Ŵyl.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Llandŵ, ger y Bontfaen

Bro Morgannwg  CF71 7PB
Eisteddfod
Workshops and sessions
in Tŷ Gwerin
and around the field
throughout the festival
.
Eisteddfod Genelaethol Cymru
Llandow, near Cowbridge
Vale of Glamorgan  CF71 7PB

Mae gan Sesiwn dros Gymru bleser mawr i fod yn rhan o'r Ŵyl Tegeingl eleni, gan arwain sesiynau anffurfiol yn Tŷ Gwerin i roi cyfle i bawb sydd yn dod i'r Ŵyl gyfle i ddysgu rhan o'n hetifeddiaeth gerddorol i sicrhau ein bod yn cadw'n traddodiad in fyw.
Cynllun cenedlaethol Clera yw Sesiwn dros Gymru i hyrwyddo'n cerddoriaeth draddodiadol wrth i WOMEX 2013 agosáu, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Cliciwch icon Sesiwn dros Gymru neu yma i fynd at y Digwyddiadur.
Cliciwch yma am setiau alawon yr ydym yn chwarae mewn sesiynau.Sesiwn dros Gymru is delighted to be part of our National Festival this year, leading informal sessions in Tŷ Gwerin to give everyone who comes to the festival the opportunity to learn a part of our musical heritage to ensure that we keep it as a living thing.
Sesiwn dros Gymru is Clera's national scheme to promote Welsh traditional music as we approach WOMEX 2013 and is supported by the Wales Arts Council, the Welsh Government and the National Lottery.

Click on the Sesiwn dros Gymru icon or here for our Events page.
Click here for tune sets that we play in sessions

Amserlen
Timetable
Cystadleuaeth Helfa Glogs
Dewch i wneud Mari Lwyd Fach
Sesiwn/gweithdy anffurfiol:
Canu ac alawon - dewch â’ch offerynnau.
Cliciwch yma am alawon traddodiadol Cymreig
Pob dydd / Every day
10.00 - 17.00
10.00 - 11.00
15.00 - 17.00
Hunt the Clogs competition
Come and make a Mini Mari
Informal session/workshop:
Songs and tunes - bring your instruments
Click here for Welsh traditional tune sets
Dydd Sadwrn
Dawnsio Gwerin
Cyngerdd Cinio: Elen Angharad Edwards (telyn) (diolch i Delynau Teifi)
Gweithdy: Canu Gwerin gyda Lynne Denman
Awst  4 August
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00

14.00 - 15.00
Saturday
Folk Dancing
Lunchtime concert: Elen Angharad Edwards (harp) (with thanks to Teifi Harps)
Workshop: Folk songs with Lynne Denman
Dydd Sul
Dawnsio Gwerin
Cyngerdd Cinio: Gwenno ac Elin (ffidil a ffliwt)
a Band Yr Hen Ysgol
Gweithdy: Ffidil gyda Gwenno Roberts
Awst  5 August
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

Sunday
Folk Dancing
Lunchtime concert: Gwenno and Elin (fiddle and flute) / The Old School Band
Workshop: Fiddle with Gwenno Roberts
Dydd Llun
Dawnsio Gwerin: Parti Dawns Aberystwyth
Cyngerdd Cinio: Stacey Blythe
(ar y Llwyfan Perfformio)
Gweithdy: Dawns y Glocsen
– croeso i ddechreuwyr pur
Awst  6 August
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

Monday
Folk Dancing : Parti Dawns Aberystwyth
Lunchtime concert: Stacey Blythe
(on the Performance Stage)
Workshop: Clogging
- beginners welcome
Dydd Mawrth
Dawnsio Gwerin: Dawnswyr Talog
Cyngerdd Cinio: Glaswellt
(ar y Llwyfan Perfformio)
Gweithdy: Pibgorn/ffliwt/chibanogl
gyda Jem Hammond
  Sesiwn lansio llyfr Caneuon Iolo Morgannwg
Cliciwch yma am alawon y sesiwn

Awst  7 August
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00
Tuesday
Folk Dancing : Dawnswyr Talog
Lunchtime concert: Glaswellt
(on the Performance Stage)
Workshop: Pibgorn/flute/whistle
with Jem Hammond
Book launch session: Songs of Iolo Morgannwg
Click here for the session tunes

Dydd Mercher
Dawnsio Gwerin
Cyngerdd Cinio:
Tornish (telyn a ffliwt)
Gweithdy: Dwylo ar y Delyn
gydag Elen Angharad (diolch i Delynau Teifi)
Awst  8 August
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00

14.00 - 15.00
Wednesday
Folk Dancing
Lunchtime concert:
Tornish (harp and flute)
Workshop: Have a go on a harp
with Elen Angharad (thanks to Teifi Harps)
Dydd Iau
Dawnsio Gwerin: Gwerinwyr Gwent
Cyngerdd Cinio:
Cowbois Rhos Botwnnog
Lansiad Llyfr/CDd: Ffylantin-tŵ!
Awst  9 August
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00

14.00 - 15.00
Thursday
Folk Dancing : Gwerinwyr Gwent
Lunchtime concert:
Cowbois Rhos Botwnnog
Book/CD launch: Ffylantin-
Dydd Gwener
Dawnsio Gwerin: Dawnswyr Nantgarw
Cyngerdd Cinio:
i’w gadarnhau
Adloniant Cerdd Dant
Awst  10 August
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00

14.00 - 15.00
Friday
Folk Dancing : Dawnswyr Nantgarw
Lunchtime concert:
to be confirmed
Cerdd Dant performance
Dydd Sadwrn
Dawnsio Gwerin: Clocswyr Penyfai
Cyngerdd Cinio:
Gwenan Gibbard gyda Danny KilBride
Gweithdy: Y Fari Lwyd
Awst  11 August
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00

14.00 - 15.00
Saturday
Folk Dancing (clogging): Clocswyr Penyfai
Lunchtime concert:
Gwenan Gibbard with Danny KilBride
Workshop: The Mari Lwyd

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon i chwarae
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of music to play

Cliciwch yma i fynd at Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera

Logo Clera
Click here to go to the Clera website
Click here for Clera membership
WG logo
ACW logo
Lottery logo