Nôl/Back


Gweithdy Dinbych Workshop

Chwefror 8
2014

February 8

Nôl - Back


Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
8.2.2014
13.30-17.00

Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol
- Saesneg
Mae Neil yn chwarae amrywiad o offerynnau sydd wedi ennill clod am ei gyfeillgarwch a'i gymorth gan fynychwyr ei glwb alawon sy'n cwrdd bob mis yng Nghaernarfon. Mae hefyd wedi bod yn diwtor poblogaidd ar benwythnos breswyl Trac, 'Yr Arbrawf Mawr'.
Bydd rhai yn ei adnabod drwy ei fand Never Mind the Bocs neu fel acordianydd  Cajuns Dembo.
Gall Neil, fel aml-offerynnydd, gynorthwyo dysgu cyfeiliant yn ogystal ag alaw, a bydd yn tynnu ar ei brofiad helaeth o ddysgu chwaraewyr eraill i arwain y dosbarth hwn
.


Neil Browning
Class for exp[erienced players
- English
Neil is a versatile multi-instrumentalist whose approachable and supportive style has won him much appreciation at his tune club in Caernarfon. He has also been a populartutor at trac’s weekend residential 'Big Experiment' course.
He is a well-known player of Welsh traditional mujsic from
his band Never Mind The Bocs and as accordionist with Cajuns Denbo.
As a multi-instrumentlaist, he is able to support the learning of both melody and accompaniment and will draw on his experience of playing and teaching Welsh traditional music to his class.

Dosbarth chwaraewyr canolig
 
- yn Saesneg
Mae'n flynyddoedd ers i Gary ddod i Gymru i fyw yn Nolanog a dros y cyfnod hynny mae wedi datblygu hoffter am ein cerddoriaeth draddodiadol a'r dull traddodiadol o ddysgu trwy'r glust.
Mae wedi chwarae gyda nifer o grwpiau a bandiau twmpath ac wedi calonogi chwaraewyr newydd yn ei ardal ac yn ehangach drwy ei glwb alawon.
Ni fedr yr alawon mae'n chwarae ar ei felodeon fethu annog dysgwyr i ymuno â'r sesiwn yma ar gyfer chwaraewyr llai profiadol.
Gary Northeast
Class for progressing players
- in English
Gary Northeast settled in Wales many years ago in Dolanog in North Powys; over that period he has developed a love for Welsh traditional music and the traditional approach to learning music by ear.
He has played with a number of groups and twmpath bands and encouraged new players in the local area through his tune club.
His lively melodeon playing cannot fail to encourage learners to join in and play. In this class he will be teaching tunes to less experienced players.

Dosbarth dechreuwyr - yn Saesneg
Cerddor sesiwn yw Ruth sydd yn rhoi gwersi i unigolion ddysgu'r ffidil.
Mae hi wedi bod yn chwarae alawon werin Gymreig am ryw 4 blynnedd ar ôl mynychu digwyddiadau fel yr Arbrawf Mawr, gweithdai Clera a Gŵyl Ffidil Eryri yn Llanberis.
Rhoddai cerddoriaeth werin y cyfle iddi hi i wrando a chyfansoddi ar y pryd, yn bennaf oherwydd bod yr alawon y mae mor hoff ohonynt yn newydd iddi hi.
Mae Ruth yn awyddus i ddarparu cyfleodd i gerddorion werin ddatblygu eu sgiliau chwarae a dod i adnabod yr hen alawon ac mae'n hoff iawn o'u chwarae drosodd a drosodd er mwyn canfod y bywyd sydd ynddynt

Ruth Pybus
Class for beginners - in English
Ruth is a session musician and gives private violin/fiddle lessons.
She
has been playing Welsh folk tunes for about 4 years atter attending events such as Big Experiment, Clera workshops and the Llanberis Fiddle Festival.
Folk music has given her the chance to learn to improvise (mainly because she didn't know any of the tunes!), which she loves.
She is interested in providing opportunities for folk musicians to develop their playing skills as well as expanding their repertoire of Welsh tunes and enjoys repeatedly playing simple tunes to bring them to life.Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Trefnydd y gweithdy
terry@sesiwn.com
01824 790072
Terry Duffy
Terry Duffy

Workshop organiser
terry@sesiwn.com
01824 790072

Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Cofrestru
Dosbarthiadau ac egwyl
Cyd-chwarae
Parcio

Mae maes parcio “Eirianfa” (am ddim) tu ol i’r adeilad ar stryd Ffynnon Barcer/Barker’s Well Lane.  Wedyn bydd rhaid i chi gerdded i flaen yr adeilad i’r prif fynedfa.  Mae maes parcio talu ac arddangos gyferbyn â’r prif fynedfa ar Factory Place.
Cofrestru
Wedi cyrraedd “Eirianfa” dewch i mewn i’r ystafell goffi i gofrestru am 1pm.  Mi fydd paned ar gael i chi yna hefyd. 
Gweithdai
Bydd y tri dosbarth yn dechrau am 1.30pm ac yn gorffen am 4.30pm.  Mi fydd dau sesiwn o ddysgu gyda thoriad yn y canol ac un sesiwn fyr ar y cyd i gloi o 4.30pm tan 5pm.
Sesiwn dafarn
  Bydd y sesiwn dafarn yn dechrau am 7pm yn y Gobaith ac Angor.  Mae ar agor i bawb felly dewch yn brydlon!
Bwyd
Mae llawer o lefydd i gael bwyd yn Ninbych cyn y sesiwn – awgrymiadau ar gael ar y dydd os bydd angen.
13.00
13.30
16.30
Registration
Classes and break
Playing together

Parking

The “Eirianfa” car park (free) is behind the building on Barker’s Well Lane.  You will then have to walk round to the main entrance.  There is also a car park (pay and display) opposite the main entrance on Factory Place.
Registration
After arriving at “Eirianfa” come straight into the cafe area to register at 1 pm.  There will be hot and soft drinks available there.    
Workshops
The three classes will start at 1.30pm and finish at 4.30pm.  There will be two sessions of tuition with a break in the middle and a short session with all classes together from 4.30 to 5pm.
Pub session
The pub session will start at around 7pm in the Hope and Anchor.  It is an 'open to all' session so be sure to arrive on time!
Food
There are a number of places to eat in Denbigh – we can make suggestions if needed on the day. 


Alaw y gweithdy

Ymdeithdon y Waunlwyd


Workshop tune

The Waunlwyd March


  araf  slow  Midi
pdf file
Midi    fast / cyflym


Sesiwn  dafarn yr hwyr


Evening pub session

Sesiwn dafarn
i ddilyn o 7 yr hwyr
yn y Gobaith ac Angor,
94 Vale Street
Dinbych
LL16 3BW

Hope & Anchor
Pub session
to follow from 7pm
in the Hope & Anchor
94 Vale Street
Denbigh
LL16 3BW
Nôl at y dyddiadur

Back to the calendar

WG logo
ACW logo
Lottery logo