Nôl/Back


Gweithdy Dinbych Workshop

Ionawr 27
2013
January 27

Nôl - Back


Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri,
DINBYCH  LL16 3TS
27.1.2013
13.30-17.00
Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol
- dwyieithog
Cafodd Sioned wersi piano a thelyn pan oedd yn ifanc a dysgodd lawer o ganeuon Cymreig o'i thad. Astudiodd cerdd dan William Mathias ym Mangor ac wedyn yn yr Academi Frenhinol yn Llundain.
Enillodd cystadleuaeth John Weston Thomas  ar ei thelyn deires yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug yn 2007.
Mae hi'n gantor a thelynores profiadol iawn sydd wedi perfformio'n eang ar ei thelynau teires a lefr ar draws Prydain ac yn Ffrainc fel unawdydd a chyfeilydd.
Daw Sioned â'i holl brofiad i'w dosbarth lle bydd yn dysgu alawon a chyfeiliant

Sioned Webb
Sioned Webb
Class for exp[erienced players
- bilingual
Sioned learned piano and the harp from an early age and learned many Welsh songs from her father. She studied music at Bangor under William Mathias and at the Royal Acadamy in London. She won the John Weston Thomas prize on the triple harp at the national Eisteddfod in 2007.
She is a very experienced player and accompanist who has played her traditional triple and lever harps across Britain and in France, as a soloist and as an accompanist to Arfon Gwilym, her husband.
Dosbarth chwaraewyr canolig
 
- yn Saesneg
Bu Meg yn canu a chwarae'r piano pan yn ifanc, ond daeth i chwarae's melodeon ar gyfer dawnswyr Morys, ac wedyn mewn sesiynau Gwyddelig a Chymreig a dysgodd chwarae'r bodhran,
Mae hi wedi chwarae'r gitâr fas mewn bandiau Twmpath fel Band y Braichmelyn. Mae hi gyfansoddwraig alawon a chaneuon gyda
Never mind the Bocs ac wedi chwarae mewn nifer o ŵyliau ym Mhrydain a thramor.
Mae'n athrawes profiadol sy'n cynorthwyo dyslecsia ym Mhrifysgol Bangor.

Meg Browning
Meg Browning
Class for progressing players
- in English
Meg's first instruments were piano and voice, but she began to play melodeon for Morris dancing, before discovering Irish and Welsh pub sessions and developied skills as a bodhran player. 
For 30 years Meg has been playing bass guitar in Ceilidh/twmpath bands including Band y Braichmelyn. She has played in festivals both in the UK and abroad with Never Mind the Bocs for which she writes tunes and songs.
A trained teacher, her day job is in Dyslexia support at Bangor University.

Dosbarth dechreuwyr - yn Saesneg
Mae Jem wedi chwarae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a Gwyddelig er y 1970au, gan arbenigo ar y ffliwt a'r chwibanogl a hefyd y pibgorn.
Mae ganddo lawer o brofiad fel tiwtor, arweinydd gweithdai a pherfformiwr a bu'n aelod o'r band Hogiau'r Gororau.
A chanddo llawer
o brofiad, mae'n chwarae i ddawnswyr ac ynfrwd mewn sesiynau Cymreig a Gwyddelig. Mae hefyd yn aelod aml-bresennol o'r Glerorfa

Gary Northeast

Gary Northeast
Class for beginners  - in English
Gary Northeast settled in Wales many years ago in Dolanog in North Powys; over that period he has developed a love for Welsh traditional music and the traditional approach to learning music by ear.
He has played with a number of groups and twmpath bands and encouraged new players in the local area through his tune club.
His lively melodeon playing cannot fail to encourage learners to join in and play. In this class he will be teaching some easy tunes to less experienced players.

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Trefnydd y gweithdy
terry@sesiwn.com
01824 790072
Terry Duffy
Terry Duffy

Workshop organiser
terry@sesiwn.com
01824 790072

Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Parcio
Mae maes parcio “Eirianfa” (am ddim) tu ol i’r adeilad ar stryd Ffynnon Barcer/Barker’s Well Lane.  Wedyn bydd rhaid i chi gerdded rownd i flaen yr adeilad i’r prif fynedfa.  Mae maes parcio arall (talu ac arddangos) gyferbyn a’r prif fynedfa ar stryd Factory Place.
Cofrestru
Wedi cyrraedd “Eirianfa” dewch i mewn i’r ystafell goffi i gofrestru am 1pm.  Mi fydd paned ar gael i chi yna hefyd. 
Gweithdai
Bydd y tri dosbarth yn dechrau am 1.30pm ac yn gorffen am 4.30pm.  Mi fydd dau sesiwn o ddysgu gyda thoriad yn y canol ac un sesiwn fyr ar y cyd i gloi o 4.30pm tan 5pm.
Sesiwn dafarn
  Bydd y sesiwn dafarn yn dechrau am 7pm yn y Gobaith ac Angor.  Mae ar agor i bawb felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n cyrraedd yn brydlon!
Bwyd
Mae llawer o lefydd i gael bwyd yn Ninbych cyn y sesiwn – awgrymiadau ar gael ar y dydd os bydd angen.

Parking
The “Eirianfa” car park (free) is behind the building on Barker’s Well Lane.  You will then have to walk round to the main entrance.  There is also a car park (pay and display) opposite the main entrance on Factory Place.
Registration
After arriving at “Eirianfa” come straight into the cafe area to register at 1 pm.  There will be hot and soft drinks available there.    
Workshops
The three classes will start at 1.30pm and finish at 4.30pm.  There will be two sessions of tuition with a break in the middle and a short session with all classes together from 4.30 to 5pm.
Pub session
The pub session will start at around 7pm in the Hope and Anchor.  It is an 'open to all' session so be sure to arrive on time!
Food
There are a number of places to eat in Denbigh – we can make suggestions if needed on the day. 


Alaw y gweithdy


Workshop tune

Castell Dinbych

Midi

pdf file


Sesiwn  dafarn yr hwyr


Evening pub session

Sesiwn dafarn
i ddilyn o 7 yr hwyr
yn y Gobaith ac Angor,
94 Vale Street
Dinbych
LL16 3BW

Hope & Anchor
Pub session
to follow from 7pm
in the Hope & Anchor
94 Vale Street
Denbigh
LL16 3BW
WG logo
ACW logo
Lottery logo