Nôl/Back

Gweithdy Dinbych Workshop

Medi 8
2012
Sept 8

Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri,
DINBYCH  LL16 3TS
8.9.2012
13.30-17.00
Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol
- dwyieithog
Mae Gwenno yn ffidlwraig ifanc, dalentog sydd wedi astudio cerddoriaeth a'r ffidil ym Mhrifysgol Caerdydd a fydd yn dechrau gradd Meistr mewn perfformio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor eleni.
Tra yng Nghaerdydd, arweinodd Cerddorfa'r Brifysgol ac mae hi'n arwain ffidils  Y Glerorfa ar hyn o bryd ac yn chwarae gyda nifer o fandiau.
Yn eu dosbarth, bydd, Gwenno'n dysgu detholiad o alawon Cymreig, gan ddangos sut i'w brawddegu'n effeithiol, ac yn rhoi cyngor ymarferol i ffidlwyr.

Gwenno RobertsGwenno Roberts
Class for experienced players
- bilingual
Gwenno is a talented young fiddler who has studied music and the violin at Cardiff University and begins a master's degree in music performance at Bangor University this autumn.
Whilst at Cardiff she was the leader of the University orchestra and currently leads the fiddles in Y Glerorfa and plays in a number of bands.
In her class, Gwenno will teach some traditional Welsh tunes, showing how to phrase them and will give practical advice to fiddlers.

Dosbarth chwaraewyr canolig
 
- yn Saesneg
Mae gan Dave dros 35 mlynedd o brofiad gyda cherddoriaeth a dawns werin fel galwr, cerddor ac arweinydd band. Mae wedi gweithio gydag bandiau dawnsio gwerin amrywiol, yn enwedig y Village Band o swydd Derby a hefyd Well-dressed Band  Sheffield-Peak District ac mae wedi bod yn diwtor ac arweinydd am nifer o gyrsiau bandiau gwerin.
Mae ei hoffder tuag at gerddoriaeth werin Gymreig wedi cynyddu'n gyson ers symud i ardal Caer. Arweinai gweithdai cerddoriaeth Gymreig yng Nwersyll Gwerin yr Almaen ac yng nghlwb consertina swydd Efrog.

Dave Ball

Dave Ball
Class for progressing players
- in English

Dave has over 35 years' experience in traditional music and dance as a caller, musician and bandleader. He has worked with various traditional dance bands, particularly the Derbyshire-based Village Band and Sheffield-Peak District’s Well-dressed Band and has been a tutor and leader for a number of long-term folk band courses and projects.
He has developed a growing passion for Welsh traditional music since moving in 2004 to the Chester area and has led Welsh music workshops given to The Yorkshire Concertina Club and at Folk Camp Germany.
Dosbarth dechreuwyr - yn Saesneg
Mae Jem wedi chwarae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a Gwyddelig er y 1970au, gan arbenigo ar y ffliwt a'r chwibanogl a hefyd y pibgorn.
Mae ganddo lawer o brofiad fel tiwtor, arweinydd gweithdai a pherfformiwr a bu'n aelod o'r band Hogiau'r Gororau.
A chanddo llawer
o brofiad, mae'n chwarae i ddawnswyr ac ynfrwd mewn sesiynau Cymreig a Gwyddelig. Mae hefyd yn aelod aml-bresennol o'r Glerorfa

Jem

Jem Hammond
Class for beginners  - in English
Primarily a flute and whistle player, latterly also playing pibgorn, Jem has been involved in both Irish and Welsh Traditional Music since the late 1970s.
He is an experienced tutor, workshop leader and performer. He was a member of former Welsh band
Hogiau’r Gororau (Lads of the Marches) and an accompanist for dancers.
He is a member of
Y Glerorfa and a regular “sessioneer” at Welsh and Irish sessions.

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.
Cliciwch yma am weithdy nesaf Dinbych

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.
Click here for the next Denbigh Workshop

Trefnydd y gweithdy
terry@sesiwn.com
01824 790072
Terry Duffy
Terry Duffy

Workshop organiser
terry@sesiwn.com
01824 790072

Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Parcio
Mae maes parcio “Eirianfa” (am ddim) tu ol i’r adeilad ar stryd Ffynnon Barcer/Barker’s Well Lane.  Wedyn bydd rhaid i chi gerdded rownd i flaen yr adeilad i’r prif fynedfa.  Mae maes parcio arall (talu ac arddangos) gyferbyn a’r prif fynedfa ar stryd Factory Place.
Cofrestru
Wedi cyrraedd “Eirianfa” dewch i mewn i’r ystafell goffi i gofrestru am 1pm.  Mi fydd paned ar gael i chi yna hefyd. 
Gweithdai
Bydd y tri dosbarth yn dechrau am 1.30pm ac yn gorffen am 4.30pm.  Mi fydd dau sesiwn o ddysgu gyda thoriad yn y canol ac un sesiwn fyr ar y cyd i gloi o 4.30pm tan 5pm.
Sesiwn dafarn
  Bydd y sesiwn dafarn yn dechrau am 7pm yn y Gobaith ac Angor.  Mae ar agor i bawb felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n cyrraedd yn brydlon!
Bwyd
Mae llawer o lefydd i gael bwyd yn Ninbych cyn y sesiwn – awgrymiadau ar gael ar y dydd os bydd angen.

Parking
The “Eirianfa” car park (free) is behind the building on Barker’s Well Lane.  You will then have to walk round to the main entrance.  There is also a car park (pay and display) opposite the main entrance on Factory Place.
Registration
After arriving at “Eirianfa” come straight into the cafe area to register at 1 pm.  There will be hot and soft drinks available there.    
Workshops
The three classes will start at 1.30pm and finish at 4.30pm.  There will be two sessions of tuition with a break in the middle and a short session with all classes together from 4.30 to 5pm.
Pub session
The pub session will start at around 7pm in the Hope and Anchor.  It is an 'open to all' session so be sure to arrive on time!
Food
There are a number of places to eat in Denbigh – we can make suggestions if needed on the day. 


Alaw y gweithdy


Workshop tune

Sbaen Wenddydd

Sesiwn  dafarn yr hwyr


Evening pub session

Sesiwn dafarn
i ddilyn o 7 yr hwyr
yn y Gobaith ac Angor,
94 Vale Street
Dinbych
LL16 3BW

Hope & Anchor
Pub session
to follow from 7pm
in the Hope & Anchor
94 Vale Street
Denbigh
LL16 3BW
WG logo
ACW logo
Lottery logo