Nôl/Back

Gweithdy Dinbych Workshop

Gorffennaf 14
2012
July 14

Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri,
DINBYCH  LL16 3TS
14.7.2012
13.30-17.00
Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol -  yn Saesneg
Mae Jem wedi chwarae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a Gwyddelig er y 1970au, gan arbenigo ar y ffliwt a'r chwibanogl a hefyd y pibgorn.
Mae ganddo lawer o brofiad fel tiwtor, arweinydd gweithdai a pherfformiwr a bu'n aelod o'r band Hogiau'r Gororau.
A chanddo llawer
o brofiad, mae'n chwarae i ddawnswyr ac ynfrwd mewn sesiynau Cymreig a Gwyddelig. Mae hefyd yn aelod aml-bresennol o'r Glerorfa.
Jem
Jem Hammond 
Class for experienced players - in English
Primarily a flute and whistle player, latterly also playing pibgorn, Jem has been involved in both Irish and Welsh Traditional Music since the late 1970s.
He is an experienced tutor, workshop leader and performer. He was a member of former Welsh band
Hogiau’r Gororau (Lads of the Marches). He has often played for dancers and occasionally writes tunes “in the tradition”. He is an ever-present member of Y Glerorfa and a regular “sessioneer” at both Welsh and Irish sessions.
Dosbarth chwaraewyr canolig - yn Saesneg
Mae gan Dave dros 35 mlynedd o brofiad gyda cherddoriaeth a dawns werin fel galwr, cerddor ac arweinydd band. Mae wedi gweithio gydag bandiau dawnsio gwerin amrywiol, yn enwedig y Village Band o swydd Derby a hefyd Well-dressed Band  Sheffield-Peak District ac mae wedi bod yndiwtor ac arweinydd am nifer o gyrsiau bandiau gwerin  hir-dymor a phrojectau.
Mae hoffedd Dave o gerddoriaeth werin Gymreig wedi cynyddu'n gyson ers iddo symud yn 2004 i ardal Caer. Oherwydd hyn, bu'n arwain gweithdai cerddoriaeth Gymreig yng Nwersyll Gwerin yr Almaen yn ogystal â Chlwb consertina swydd Efrog.
Dave Ball
Dave Ball
Class for progressing players - in English
Dave has over 35 years' experience in traditional music and dance as a caller, musician and bandleader. He has worked with various traditional dance bands, particularly the Derbyshire-based Village Band and Sheffield-Peak District’s Well-dressed Band and
has been a tutor and leader for a number of long-term folk band courses and projects.
He has developed a growing passion for Welsh traditional music since moving in 2004 to the Chester area. This has found expression in Welsh music workshops given to The Yorkshire Concertina Club and at Folk Camp Germany.

Dosbarth dechreuwyr - yn ddwyieithog
Magwyd Bryn mewn ardal dwyreiniol lle cynhaliwyd traddodiadau alawon a chanu gwerin yn ddidor, drwy eisteddfodau, cyfarfodydd bychain a phlygeiniau a bu twmpathau dawns yn rhan bwysig o’r adloniant gaeafol.
Sefydlodd bandiau megis Bysedd Ystwyth, Ci Du a Pen Tennyn.ac mae’n alwr twmpathau prysur iawn ac yn cyfeilio a/neu hyfforddi timau dawns werin a chlocswyr.
Bryn yw cadeirydd Gwyl Werin Tegeingl ac mae ganddo frwdfrydedd heintus am ein cerddoriaeth.

Bryn Davies
Bryn Davies
Class for beginners - bilingual
Bryn was born and brought up in the east in an area where traditional music and song still survive through. Eisteddfodau, cyfarfodydd bychain, plygeiniau and twmpathau dawns as important winter entertainments.
Bryn's formed bands include Bysedd Ystwyth, Ci Du and Pen Tennyn and he is now a busy Twmpath Dawns caller and leader and/or accompanist for traditional dance teams and clog dancers
He is the chairman of the Tegeingl Folk Festival.

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Trefnydd y gweithdy
terry@sesiwn.com
01824 790072
Terry Duffy
Terry Duffy

Workshop organiser
terry@sesiwn.com
01824 790072

Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Parcio
Mae maes parcio “Eirianfa” (am ddim) tu ol i’r adeilad ar stryd Ffynnon Barcer/Barker’s Well Lane.  Wedyn bydd rhaid i chi gerdded rownd i flaen yr adeilad i’r prif fynedfa.  Mae maes parcio arall (talu ac arddangos) gyferbyn a’r prif fynedfa ar stryd Factory Place.
Cofrestru
Wedi cyrraedd “Eirianfa” dewch i mewn i’r ystafell goffi i gofrestru am 1pm.  Mi fydd paned ar gael i chi yna hefyd. 
Gweithdai
Bydd y tri dosbarth yn dechrau am 1.30pm ac yn gorffen am 4.30pm.  Mi fydd dau sesiwn o ddysgu gyda thoriad yn y canol ac un sesiwn fyr ar y cyd i gloi o 4.30pm tan 5pm.
Alaw y mis
Bydd “alaw leol y dydd” fel 'theme tune'! i bob gweithdy. 'Meillionen Meirionydd' fydd yr alaw y mis hwn (cerddoriaeth isod). Ni fydd y tiwtoriaid yn treulio amser yn dysgu yr alaw hon i chi – eich gwaith cartref ydyw!
Rhai llefydd ar ôl 
Mae llefydd ar ôl yn y dosbarthiadau os gwyddoch am rai eraill a hoffai fynychu.
Sesiwn dafarn
  Bydd y sesiwn dafarn yn dechrau am 7pm yn y Gobaith ac Angor.  Mae ar agor i bawb felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n cyrraedd yn brydlon!
Bwyd
Mae llawer o lefydd i gael bwyd yn Ninbych cyn y sesiwn – awgrymiadau ar gael ar y dydd os bydd angen.

Parking
The “Eirianfa” car park (free) is behind the building on Barker’s Well Lane.  You will then have to walk round to the main entrance.  There is also a car park (pay and display) opposite the main entrance on Factory Place.
Registration
After arriving at “Eirianfa” come straight into the cafe area to register at 1 pm.  There will be hot and soft drinks available there.    
Workshops
The three classes will start at 1.30pm and finish at 4.30pm.  There will be two sessions of tuition with a break in the middle and a short session with all classes together from 4.30 to 5pm.
Tune of the month
Each workshop will have its own local 'theme tune'!  This month’s tune will be  'Meillionen Meirionydd (Meironydd Clover)' in G (score below).   The tutors will not teach the theme tune – it’s your home work!.
A few remaining places
T
here are still places available in classes if you know of someone who would like to attend. 
Pub session
The pub session will start at around 7pm in the Hope and Anchor.  It is an 'open to all' session so be sure to arrive on time!
Food
There are a number of places to eat in Denbigh – we can make suggestions if needed on the day. 

Alaw y gweithdy


Workshop tune

Meillionen
Notes:
One of many variant versions of this well known air, this one is associated with John Parry Ddall
and his patron, Sir Watkin Williams Wynn of Wynnstay Hall, Ruabon (formerly in Denbighshire).
Davidson does not give the repeats (a matter on which he is frequently erratic!) but most settings of this tune do repeat, so......
 

Alawon dosbarth  Jem


Tunes for Jem Hammond's class

Alawon Jem

Sesiwn  dafarn yr hwyr


Evening pub session

Sesiwn dafarn
i ddilyn o 7 yr hwyr
yn y Gobaith ac Angor,
94 Vale Street
Dinbych
LL16 3BW

Hope & Anchor
Pub session
to follow from 7pm
in the Hope & Anchor
94 Vale Street
Denbigh
LL16 3BW