Nôl/Back

Gweithdy Dinbych Workshop

Mawrth 31
2012
March 31

Canolfan Eirianfa, maes y Ffatri,
DINBYCH  LL16 3TS
31.3.2012
13.30-17.00
Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol -  yn Saesneg
Mae Jem wedi chwarae Cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a Gwyddelig er y 1970au, gan arbenigo ar y ffliwt a'r chwibanogl a hefyd y pibgorn.
Mae ganddo lawer o brofiad fel tiwtor, arweinydd gweithdai a pherfformiwr ac roedd yn aelod o'r band Hogiau'r Gororau.
A chanddo llawer
o brofiad, mae'n chwarae i ddawnswyr ac yn chwaraewr brwd mewn sesiynau Cymreig a Gwyddelig.
Mae'n aelod aml-bresennol o'r Glerorfa
.

Jem
Jem Hammond 
Class for experienced players - in English
Primarily a flute and whistle player, latterly also playing pibgorn, Jem has been involved in both Irish and Welsh Traditional Music since the late 1970s.
He is an experienced tutor, workshop leader and performer. He was a member of former Welsh band
Hogiau’r Gororau (Lads of the Marches). He has often played for dancers and occasionally writes tunes “in the tradition”. He is an ever-present member of Y Glerorfa and a regular “sessioneer” at both Welsh and Irish sessions.
Dosbarth chwaraewyr canolig - yn Saesneg
Mae Neil yn chwarae amrywiad o offerynnau sydd wedi ennill clod am ei gyfeillgarwch a'i gymorth gan fynychwyr ei glwb alawon sy'n cwrdd bob mis yng Nghaernarfon. Mae hefyd wedi bod yn diwtor poblogaidd ar benwythnos breswyl Trac, 'Yr Arbrawf Mawr'.
Bydd rhai yn ei adnabod drwy ei fand Never Mind the Bocs neu fel acordianydd  Cajuns Dembo.
Gall Neil, fel aml-offerynnydd, gynorthwyo dysgu cyfeiliant yn ogystal ag alaw, a bydd yn tynnu ar ei brofiad helaeth o ddysgu chwaraewyr eraill i arwain y dosbarth hwn
Neil
Neil Browning
Class for progressing players - in English
Neil is a versatile multi-instrumentalist whose approachable and supportive style has won him much appreciation at his tune club in Caernarfon. He has also been a populartutor at trac’s weekend residential 'Big Experiment' course.
He is a well-known player of Welsh traditional mujsic from
his band Never Mind The Bocs and as accordionist with Cajuns Denbo.
As a multi-instrumentlaist, he is able to support the learning of both melody and accompaniment and will draw on his experience of playing and teaching Welsh traditional music to his class.

Dosbarth dechreuwyr - yn ddwyieithog
Magwyd Bryn mewn ardal dwyreiniol lle cynhaliwyd traddodiadau alawon a chanu gwerin yn ddidor, drwy eisteddfodau, cyfarfodydd bychain a phlygeiniau a bu twmpathau dawns yn rhan bwysig o’r adloniant gaeafol.
Sefydlodd bandiau megis Bysedd Ystwyth, Ci Du a Pen Tennyn.ac mae’n alwr twmpathau prysur iawn ac yn cyfeilio a/neu hyfforddi timau dawns werin a chlocswyr.
Bryn yw cadeirydd Gwyl Werin Tegeingl ac mae ganddo frwdfrydedd heintus am ein cerddoriaeth.

Bryn Davies
Bryn Davies
Class for beginners - bilingual
Bryn was born and brought up in the east in an area where traditional music and song still survive through. Eisteddfodau, cyfarfodydd bychain, plygeiniau and twmpathau dawns as important winter entertainments.
Bryn's formed bands include Bysedd Ystwyth, Ci Du and Pen Tennyn and he is now a busy Twmpath Dawns caller and leader and/or accompanist for traditional dance teams and clog dancers
He is the chairman of the Tegeingl Folk Festival.

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Sesiwn  dafarn yr hwyr


Evening pub session

Sesiwn dafarn
i ddilyn o 7 yr hwyr
yn y Gobaith ac Angor,
94 Vale Street
Dinbych
LL16 3BW

Hope & Anchor
Pub session
to follow from 7pm
in the Hope & Anchor
94 Vale Street
Denbigh
LL16 3BW

Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Parcio
Mae maes parcio “Eirianfa” (am ddim) tu ol i’r adeilad ar stryd Ffynnon Barcer/Barker’s Well Lane.  Wedyn bydd rhaid i chi gerdded rownd i flaen yr adeilad i’r prif fynedfa.  Mae maes parcio arall (talu ac arddangos) gyferbyn a’r prif fynedfa ar stryd Factory Place.
Cofrestru
Wedi cyrraedd “Eirianfa” dewch i mewn i’r ystafell goffi i gofrestru am 1pm.  Mi fydd paned ar gael i chi yna hefyd. 
Gweithdai
Bydd y tri dosbarth yn dechrau am 1.30pm ac yn gorffen am 4.30pm.  Mi fydd dau sesiwn o ddysgu gyda thoriad yn y canol ac un sesiwn fyr ar y cyd i gloi o 4.30pm tan 5pm.
Alaw y mis
Bydd “alaw leol y dydd” fel 'theme tune'! i bob gweithdy. 'Bardd Dinbych/the Bard of Denbigh' fydd yr alaw y mis hwn (cerddoriaeth isod). Ni fydd y tiwtoriaid yn treulio amser yn dysgu yr alaw hon i chi – eich gwaith cartref ydyw!  Alaw mis nesaf fydd 'Mwynwen Cynwyd' yn G.
Rhai llefydd ar ôl 
Mae'r dosbarth canolig yn llawn ond mae rhai llefydd ar ôl yn y gweithdai sylfaen ac uwch os gwyddoch am rai eraill a hoffai fynychu.
Sesiwn dafarn
  Bydd y sesiwn dafarn yn dechrau am 7pm yn y Gobaith ac Angor.  Mae ar agor i bawb felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n cyrraedd yn brydlon!
Bwyd
Mae llawer o lefydd i gael bwyd yn Ninbych cyn y sesiwn – awgrymiadau ar gael ar y dydd os bydd angen.

Parking
The “Eirianfa” car park (free) is behind the building on Barker’s Well Lane.  You will then have to walk round to the main entrance.  There is also a car park (pay and display) opposite the main entrance on Factory Place.
Registration
After arriving at “Eirianfa” come straight into the cafe area to register at 1 pm.  There will be hot and soft drinks available there.    
Workshops
The three classes will start at 1.30pm and finish at 4.30pm.  There will be two sessions of tuition with a break in the middle and a short session with all classes together from 4.30 to 5pm.
Tune of the month
Each workshop will have its own local 'theme tune'!  This month’s tune will be 'Bardd Dinbych/The Bard of Denbigh' (score below).   The tutors will not teach the theme tune – it’s your home work!  Next month’s theme tune will be 'Mwynwen Cynwyd/The Gentle Maid of Cynwyd' in G.
A few remaining places
The intermediate class is full, but
there are still places available in the advanced and beginners’ classes if you know of someone who would like to attend. 
Pub session
The pub session will start at around 7pm in the Hope and Anchor.  It is an 'open to all' session so be sure to arrive on time!
Food
There are a number of places to eat in Denbigh – we can make suggestions if needed on the day. 


Alaw y gweithdy


Workshop tune

Bradd Dinbych

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today