Nôl/Back

Gweithdy Caerffili Workshop

Mawrth 31
2012
March 3131.3.2012


Canolfan Y Twyn, Y Twyn,
Caerffili, CF83 1JL

14.00-17.00

Twyn Centre


31.3.2012

The Twyn Centre, The Twyn
Caerphilly, CF83 1JL

14.00-17.00

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol
Mae Iolo wedi cyfrannu llawer i berfformiad cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru fel ffidlwr blaenllaw gydag Ar Log ac yn awr gyda Frank Hennessy a band twmpath Calennig. Ef daeth â Waltz Trefforest i ni o'r Archifau Cenedlaethol, a hefyd wnaeth cyfansoddi nifer o alawon a glywn heddiw, gan gynnwys 'Jigolo'.
Iolo Jones
Iolo Jones 
Class for experienced players
Iolo has been a major contributor to the performance of traditional music in Wales, playing his fiddle with Ar Log, and currently with Frank Hennessy and twmpath band Calennig. He brought out the Treforest Waltz from the National Archives and  has composed several  tunes that  are often heard, including 'Jigolo'.
Dosbarth chwaraewyr canolig
Bu Meurig yn canu a chwarae'r gitâr am flynyddoedd cyn iddo ganolbwyntio ar gerddoriaeth draddodiadol Cymru ar ôl clywed ffidlwyr Sesiwn Caerdydd.Mae wedi bod yn aelod brwd o'r sesiwn oddiar hynny, yn chwarae'r ffidil ac yn ddiweddar y delyn fechan. Mae nawr yn dysgu ein halawon hyfryd i eraill.
Meurig
Meurig Williams
Class for progressing players
Meurig has sung and played guitar for years, turning to Welsh traditional music after hearing the ffiddlers of the Cardiff session. and. He has been a keen member of that session ever since, playing the fiddle and more recently the harp and now applies his experiencen to helping others learn and play our traditional tunes.
Dosbarth dechreuwyr
Mae Geraint yn bibydd o fry, gan chwarae'r sachbib a hefyd amrywiad o chwibanoglau.
Am y ddwy flynnedd diwethaf, mae wedi arwain Gorymdaith Gŵyl Dewi yn y brifddinas gyda'i sachbib. Mae wedi chwarae mewn llawer o ŵyliau gwerin o gwmpas y wlad ac mae'n trefnu gŵyl Sha nôl Sha Mlân yng Nghwm Tawe wrth i'r clociau fynd yn ôl bob hydref. Defnyddia ei brofiad fel athro i ddysgu dechreuwyr chwarae alawon Cymreig ar y chwibanogl.
Geraint Roberts
Geraint Roberts
Class for beginners
Geraint is a renown piper, playing the bagpipes and  a range of whistles. For the last two years, he has led the annual St David's Day parade with his pipes. He has played in many folk festivals across the country and organises the Sha Nôl Sha Mlân festival in the Swansea Valley every autumn on the weekend the clocks go back. He uses his educational experience to get learners playing Welsh tunes with ease on the whistle.

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Sesiwn dafarn i ddilyn
o 5.30yh am ryw awr
yn Nhafarn y Cwrt (ochr chwith y castell),
Heol Caerdydd
Caerffili
CF83 1FN
Croeso i bawb i ymuno neu wrando
Courthouse Inn
17.30 - 18.30
Pub session to follow
from 5.30pm for about an hour
Courthouse Inn (to the left of the castle)
Cardiff Road
Caerphilly
CF83 1FN
Welcome to all to come and play or listen

Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Cyrraedd a Pharcio
Mae Canolfan y Twyn yng nghanol tref Caerffili, ar ochr penna'r maes parcio canolog, yn wynebu'r castell a' stryd fawr, gyda'r Ganolfan Twristiaeth ar yr ochr waelod. Pris y parcio yw 60c yr awr am hyd at 3 awr, £3.50 am 4 awr a £6.00 am y dydd. Mae mynedfa'r maes parcio ar y dde yn syth ar ôl Caonlfan y Twyn wrth i chi ddringo'r rhiw o lefel ffos y castell.
Gweithdai
Bydd y tri dosbarth yn dechrau am 2.00pm ac yn gorffen am 4.30pm.  Bydd toriad yn y canol am de/coffi yng nghegin y ganolfan a bydd sesiwn fyr o gyd-chwarae o 4.30pm tan 5pm i orffen y gweithdy.
Bydd gan y gweithdy ei alaw ai hun - beth arall allwn ddewis ond 'Ymdaith Caerffili'!
Mae llefydd ar ol yn y gweithdai os gwyddoch am rai eraill a hoffai fynychu.
Sesiwn dafarn
Bydd y sesiwn dafarn yn dechrau tua 5.30 ynNhafarn y Cwrt sydd yng nghornell Heol Caerdydd, yn wynebu Canolfan y Twyn lle mae'r ffordd yn troi i fyn heibio'r castell.  Mae ar agor i bawb felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n cyrraedd yn brydlon!
Disgwyliwn i'r gweithdy barhau rhyw awr.

Getting there and Parking
The Twyn is in the centre of Caerphilly, at the top end of the central car park facing the castle and the main street, with the Tourist Information Centre at the bottom end. Car park charges are 60p per hour for the first three hours, £3.50 for 4 hours and £6.00 for the day. To enter the car park, climb the hill from the castle moat level and turn right immediately after the Twyn Centre.
Workshops
The three classes will start at 2.00pm and finish at 4.30pm.  There will be  a break in the middle of each class for tea/coffee in the centre's kitchen and a short session with all classes together from 4.30 to 5pm.
The workshop will have its own “theme tune” - what else but 'The Caerphilly March'!
There are places still available in all 3 classes if you know of someone who would like to attend. 
Pub session
The pub session will start around 5.30 pm in the Courthouse in which is tucked off the corner facing the entrance of the Twyn Centre, just off the main street, Cardiff Road, as it turns to go around the castle. We expect the session to last about an hour.

Alaw y gweithdy -Ymdaith Caerffili
Workshop tune - The Caerphilly March

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today