Nôl/Back

Gweithdy Blaenafon Workshop

Tachwedd 25
2012
November 25

CanolfanTreftadaeth Byd Blaenafon,
Heol yr Eglwys, Blaenafon, Torfaen  NP4 9AE
25.11.2012
10.30-15.45
Blaenafon World Heritage Centre,
Church Road, Blaenafon, Torfaen  NP4 9AE

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol
Mae Mike wedi bod yn flaenllaw fel chwaraewr cyffrous gyda ddylanwad Gwyddelig ym maes y ffidil Cymreig  ers iddo chwarae gyda'r band arloesol Yr Hwntws yn yr 80au ac oddiar hynny gyda Hin Deg a'i fand Murphy's Law.
Bydd yn dangos sut i roi bywyd i alaw..
Mike Lease
Mike Lease 
Class for experienced players
As an exciting player with strong Irish influence and a love of expression and ornamentation, Mike has been a leader in the field of the Welsh fiddle since his days with the groundbreaking Welsh folk band Yr Hwntws in the 1980s and since then with Hin Deg and his band Murphy's Law.
He will be showing how to give life to a tune.

Dosbarth alaw a chyfeiliant
Mae Chris wedi bod yn gyflwynwr brwd o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig
. Mae wedi bod yn aelod o'r band gwerin Gymreig amlwg Allan yn y Fan o'r cychwyn, gan chwarae'r ffliwt, chwibanoglau a'r acordion piano. Mae hefyd yn cyfansoddi ei alawon dull traddodiadol ei hunan.

Chris Jones
Chris Jones
Melody and accompaniment class
Chris is a founder member of the  outstanding Welsh folk band Allan yn y Fan and has been an enthusiastic exponent of Welsh traditional music for many years,. He plays flute, large and  standard whistles and piano accordion and composes his own traditional-based  tunes.
Dosbarth sylfaen
Mae Donald yn diwtor cerddoriaeth proffesiynol sy'n gweithio gyda Gwasanaethau Cerdd Gwent, gan ddenu plant at gerddoriaeth Gymreig a Cheltaidd. Mae'n cynnal dosbarthiadau mewn llawer ysgol yn y cymoedd y dwyrain ac yn rhedeg ei ddosbarth yn y Cafe Celtaidd ym Mlaenafon bob brynhawn Mercher.
Donald Stewart
Donald Stewart
Foundation class
Donald is a professional music tutor who works with Gwent Music Services in getting children to enjoy and play Welsh and Celtic music.
He is much in demand and holds regular classes in many
East Wales valleys  schools and runs the Celtic Cafe class at Blaenafon every Wednesday afternoon from 4.30.

Amserlen
Ymgynnull a chofrestru
Dosbarthiadau (
yn cynnwys egwyl cinio)
Sesiwn cau

11.00-11.30
11.30-14.30
14.45-15.45
Timetable
Assembly and registration
Classes (including lunch break)
Closing session
Bwyd a diod
Mae caffi'r Ganolfan Treftadaeth Byd ar gael i'w ymwelwyr.

Food and drink
There is a well-used cafe at the World heritage Centre at the disposal of all vistors.

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr
£5.00
Child / student
Pris teulu
£12.00
Family price
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio iddym gyda siec, neu talwch ar y dydd.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque, or pay on the day.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo