Nôl/Back

Gweithdy Aberystwyth Workshop

Sad, Chwef 23
2013
Sat, Feb 23

Nôl - Back
Ysgol Rhydypennau, Bow Street,
Ceredigion SY24 5AD
23.2.2013
10.00-16.00
Ysgol Rhydypennau, Bow Street
Ceredigion  SY24 5AD

Tiwtoriaid


Tutors

Arweinydd y dydd a thiwtor telyn
- dwyieithog
Ers 1983, mae Robin Huw Bowen wedi arwain achos y Delyn Deires drwy gyflawni teithiau mewn nifer helaeth o wledydd, a chyflwyno cerddoriaeth Gymreig i filoedd led-led y byd. Mae'i weledigaeth amhrisiadwy o ymchwilio a chyhoeddi hen alawon Cymreig coll hefyd wedi ysbrydoli chwaraewyr alawon gwerin, yn enwedig yng Nghymru.
Mae ei ganu ysbrydoledig yn ailgynnau gwir enaid y gerddoriaeth a'i chyfleu fel peth byw ac mae ei dosbarthiadau yn cyfleu hyn i'w dddisgyblion.
Bydd y dosbarth hwn o les i unrhyw delynor sydd wedi canu'r delyn am o leiaf dwy flynnedd
Robin Huw Bowen
Robin Huw Bowen
Workshop leader
and harp tutor

- bilinigual
Robin Huw Bowen
has championed the cause of the Welsh Triple Harp since 1983 through touring widely, introducing Welsh music to thousands all over the world.
His visionary work of researching and publishing old lost Welsh melodies has been inspirational to folk musicians, especially in Wales.

His inspired playing rekindles the very soul of the music and delivers it as a living entity, a talent which he freely shares with the puplis in his classes .
Any harpist with two years or more of experience in playing the harp will benefit from this class.

Dosbarth ffidlwyr profiadol
- dwyieithog
Mae Gwenno yn ffidlwraig ifanc, dalentog sydd wedi astudio cerddoriaeth a'r ffidil ym Mhrifysgol Caerdydd a fydd yn dechrau gradd Meistr mewn perfformio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor eleni.
Tra yng Nghaerdydd, arweinodd Cerddorfa'r Brifysgol ac mae hi'n arwain ffidils Y Glerorfa ar hyn o bryd ac yn chwarae gyda nifer o fandiau.
Yn eu dosbarth, bydd, Gwenno'n dysgu detholiad o alawon Cymreig, gan ddangos sut i'w brawddegu'n effeithiol, ac yn rhoi cyngor ymarferol i ffidlwyr.
Gwenno Roberts
Gwenno Roberts
Class for experienced fiddle players
- bilingual
Gwenno is a talented young fiddler who has studied music and the violin at Cardiff University and begins a master's degree in music performance at Bangor University this autumn.
Whilst at Cardiff she was the leader of the University orchestra and currently leads the fiddles in Y Glerorfa and plays in a number of bands.
In her class, Gwenno will teach some traditional Welsh tunes, showing how to phrase them and will give practical advice to fiddlers.
Lloni gydag alawon Cymreig
Dwyieithog - ar gyfer pob offeryn
Mae Rhiain Bebb yn gerddor, a chyfansoddwr blaenllaw cerddoriaeth Gymreig a dawnsio gwerin, ac roedd yn aelod sylfaenol o Rhes Ganol.
Yn arbenigo ar y delyn deires a'r acordion, mae hi wedi cyflwyno gweithdai dros nifer o flynyddoedd. Mae hi wrth ei bodd yn chwarae alawon traddodiadol ac yn cyfansoddi amrywiadau ac alawon newydd yn y dull traddodiadol i greu awyrgylch bywiog a symbylol i ddawnswyr.
Yn ei dosbarth, bydd hi'n dangos i chwaraewyr offerynnau amrywiol sut i chwarae alawon traddodiadol gyda'i gilydd mewn setiau poblogaidd.

Rhiain Bebb
Rhiain Bebb
Playing Welsh tunes together
Bilingual - for all instruments
Rhiain Bebb is a popular player, and composer of Welsh traditional music, especially for dancers and was a founder member of Rhes Ganol.
An accomplished accordianist and triple harp player, she has presented workshops for many years and
delights in playing Welsh traditinonal tunes and in composing variations and new tunes in the traditional mode to provide a lively and stimulating environment for dancers.
In her class she will show melody players and accompanists how to play traditional tunes together effectively using popular traditional sets.
Canfod ysbryd alawon ar y ffliwt
- dwyieithog
Mae Elin wedi bod yn gerddor brwd, yn chwarae alawon traddodiadol Cymreig ers iddi fod yn ferch ifanc, gan gefnogi a gweithio dros Clera ers hynny. Mae hi erbyn hyn yn byw yn Llundain ac yn cyfeilio i Gôr Merched Cymry Llundain.
Mae'n offerynnwr a hyfforddwr brwd, yn cyflwyno alawon a moddau eu chwarae'n fywiog ac yn swynol ar y ffliwt, a'r chwibanogl.
Elin Roberts
Elin Roberts
Finding a tune's spirit on the flute
Bilingual - for all instruments
Elin has been an enthusiastic musician, playing traditioinal Welsh music since she was a young girl, supporting and working for Clera ever since then. She now lives in London and accompanies London Welsh Ladies' Choir.
She is an enthusiastic player and tutor, presenting tunes and techniques for playing them with spirit and charm on the flute and the whistle.
Dosbarth dechreuwyr
dwyieithog
- 10.30 tan 12.45
Gwnaeth Bethan waith ymchwil arloesol ar y crwth, y testunau cerdd dant a hanes cerddoriaeth yng Nghymru cyn y ddeunawfed ganrif.
Mae ganddi brofiad helaeth o ddysgu'r ffidil a'r fiola.
Croeso i ddechreuwyr o unrhyw oedran sydd wedi cyrraedd o leiaf tua safon gradd 1, yn gyfarwydd â D fwyaf (major), G fwyaf, ac A fwyaf.
Bethan Miles
Bethan Miles
Class for beginners
bilingual
- 10.30 to 12.45
Bethan has carried out pioneering research work on the crwth, cerdd dant treatises and the history of music in Wales before the eighteenth century.
She has wide experience in teaching the violin and the viola.
 In this class, Bethan welcomes beginners of any age who have reached the equivalent of at least grade1 in their playing, having played in D major, G major and A major.

Trefnydd y gweithdy
Robin
robin@sesiwn.com

Workshop organiser

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth

Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.


Click here to reserve your place in a class

This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.


Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Parcio
Mae digonedd o le parcio o gwmpas yr ysgol
Gweithdai
Cofrestru / Croeso
  
(Gwers 1 i'r dechreuwyr) Gwers 1
(Gwers 2 i'r dechreuwyr) Gwers 2
Gwers 3
 Sesiwn Gloi / Cyd-chwarae10.00-10.30
10.30-11.30
11.45-12.45
14.00-1500
15.15-16.00
Parking 
There is ample space for parking around the school.
Workshops
Registration / Welcome
Lesson 1 (Beginners' lesson 1)
Lesson 2 (Beginners' lesson 2)
Lesson 3
Closing session / Playing togetherCliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo