CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Sesiwn dros Gymru
CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI BLOG ALAWON GWYBODAETH
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS BLOG TUNES INFORMATION

Neilltuo lle
mewn gweithdy
gweithdy

Reserving a place
in a workshop

Lawrlwytho ffurflen gais i'w postio
Sgroliwch i lawr am y cyfeiriad i'w hanfon
pdf
Download an application form to post
Scroll down for the address for sending

Neulltio lle drwy e-bost
Copîwch a gludwch y ffurflen isod i mewn i'ch e-bost
ac anfowch ef at drefnydd y gweithdy (cyfeiriad isod)
Reserve a place by e-mail
Copy and paste the form below into your e-mail
and send it to the workshop organiser (address below)

Gweithdai Sesiwn dros Gymru 2012

Gweithdy :   .........................................................................................

Dyddiad: ............................................................................................

Dosbarth................................................................................................

Enw(au) : ...............................................................................................

Cyfeiriad: ...............................................................................................

...............................................................................................................

........................................................... Cod post ....................................

e-bost...................................................... Ffôn ......................................

Offeryn  ..................................................................................................

Rhowch gylch o amgylch y categoriau priodol isod:

Profiad/Gallu               dechreuwr       ychydig o brofiad        profiadol

Adnabod alawon         un neu ddau           dan ugain          ugain neu fwy

Darllen cerddoriaeth  dim o gwbl              ychydig            dim problem

Taliad                        Cyffredin £7.50  Disgybl £5              Teulu £12

  Talaf i ‘Clera’   £..............................................

Cyfyngir maint y dosbarthiadau fel arfer i 12 person, felly archebwch eich lle yn gynnar drwy gopïo'r ffurflen hon i'ch e-bost a'i hanfon at y cydlynydd priodol.

Sesiwn dros Gymru Workshops 2012

Workshop :   .........................................................................................

Date:   ...................................................................................................

Class   ...................................................................................................

Name(s) : ...............................................................................................

Address:  ...............................................................................................

...............................................................................................................

........................................................... Postcode ....................................

e-mail...................................................... Tel ..........................................

Instrument  ..............................................................................................

Please circle the appropriate categories below:

Experience/ability        beginner        some experience     experienced

Tune repertoire         one or two              under 20               lots

Reading music              not at all                 a little              no problem

Payment            Standard  £7.50         Student £5             Family £12

I shall pay ‘Clera’ £........................................

Class sizes are normally limited to 12 people, so book your place early by copying this form to your e-mail and sendig it to the appropriate organiser.


Trefnydd ardal Caerdydd
57 Beulah Road, Rhydwaedlyd,
CAERDYDD  CF14 6LU

Cydlynydd / Co-ordinator
Meurig Williams
meurig@sesiwn.com
Meurig
Cardiff area organiser
57 Beulah Road, Rhiwbina,
CARDIFF CF14 6LU

Trefnydd y De-orllewin
3 Penpound Lane, LLANDYBIE
Sir Gaerfyrddin  SA18 3JF


Helen Adam
helen@sesiwn.com
Helen
South-west organiser
3 Penpound Lane, LLANDYBIE
Carmarthenshire  SA18 3JF

Trefnydd y Gogledd-orllewin
Bowydd, Rhos Isaf, CAERNARFON
Gwynedd  LL54 7NH


Catrin Meirion

catrin@sesiwn.com
Catrin
North-west area organiser
Bowydd, Rhos Isaf, CAERNARFON
Gwynedd  LL54 7NH

Trefnydd y Gogledd-ddwyrain
4 Hamdden Clwyd, Llandyrnog,
RHUTHUN  LL16 4HJ


Terry Duffy

terry@sesiwn.com
Terry
North-east area organiser
4 Hamdden Clwyd, Llandyrnog,
RHUTHUN  LL16 4HJ

Trefnydd y De-ddwyrain
Sefydliad y Glowyr, Llanhiledd,
ABERTYLERI  NP13 2JT


kate Strudwick

kate@sesiwn.com
Kate
South-east organiser
Miners' Institute, Llanhilleth,
ABERTILLERY  N\P13 2JT


Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI BLOG ALAWON GWYBODAETH
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS BLOG TUNES INFORMATION
WG logo
ACW logo
Lottery logo