Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Hydref
2017

AutumnCyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
fel arfer yn Ystafell Marcross
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf,
Llanilltud Fawr,  CF61 1STA series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
normally Marcross Room
Western Vale Integrated Children's Centre
Station Road,
Llantwit Major,  CF61 1STDydd Sul, Medi 24

24/9/2017


Sunday September 24th
Sesiwn agored
ar gyfer pob cerddor  gyda pheth profiad
Alawon o Lyfrau'r Fro
Cyfle i chwarae drwy rai o'r setiau alawon yr ydym wedi'u dysgu dros y blynyddoedd diwethaf. Dewch â Llyfrau 1, 2, 3, 4 a 5 gyda chi. Efallai bydd gennym ni ychydig o alawon newydd hefyd! Dewch â phlât (bach!) o fwyd i'w rannu. Os ydych chi'n newydd i'r Clwb, yna dewch draw i sgwrsio a gweld beth ydym yn ei wneud.

13.00 - 17.00

£2
Open session
for all musicians with some experience.
Tunes from the Llantwit notebooks
An opportunity to play through some of the sets of tunes which we have learnt over the last few years.  Bring NoteBooks 1, 2, 3, 4 & 5 with you.  We may well have a couple of new tunes too!  Bring a (small!) plate of food to share. If you are new to the Club then do please come along for a chat and to see what we do.

Dydd Sul, Hydref 8
Neuadd  Llanmaes
Yn y 1920au hwyr roedd James Madison Carpenter wedi teithio i Brydain i gasglu caneuon gan farwyr a oedd wedi gweithio ar longau hwylio. Daeth i'r Barri a chasglodd lawer o gysgodion gan Rees Baldwin ac eraill. Wedi hynny dychwelodd i America a dyna oedd bron. Mae Jeff Robinson, preswylydd Llanmaes, wedi gwneud llawer o ymchwil ac yn adrodd stori anhygoel. Wedi hynny, fe gawn ni rywfaint o'r Te Brynhawn, a bydd y grŵp cysgodion Baggyrinkle yn canu, gan gynnwys rhai o'r caneuon o'r Barri. Sylwch nad yw parcio yn Llanmaes yn hawdd.
Casgliad Codi Arian Felindre.


8/10/2017
14.30 - 17.30

Jeff Robinson

Baggywrinkle
Sunday October 8th
Llanmaes Village Hall.  
In the late 1920’s James Madison Carpenter toured Britain to collect songs from seamen who had worked on sailing ships.  He came to Barry and collected many shanties from Rees Baldwin and others.  Afterwards he returned to America and that was almost it.  A Llanmaes resident Jeff Robinson has done much research and tells an amazing story.
Afterwards we’ll have some Afternoon Tea, and the Swansea shanty group Baggyrinkle will sing, including some of the songs from Barry. Note that parking in Llanmaes isn’t easy. Collection for Velindre Fundraising.

Dydd Sadwrn, Hydref 14
Gweithdy gyda Robert Evans.
£ 8 i aelodau, £ 12 i rai nad ydynt yn aelodau.
Mwy o drefniadau hyfryd
Robert
.
14/10/2017
13.00 - 17.00

Bob Evans
Saturday October 14th
Workshop with Robert Evans.
£8 for members, £12 for non-members. 
More of Robert’s wonderful tune arrangements.


Sadwrn, Tachwedd
4
gyda chlwb alawon Tywi
Mae Helen wedi ysgrifennu ail ran i ddetholiad o alawon Cymraeg adnabyddus gydag enwau lleoedd yn eu teitlau. Felly dewch draw i chwarae'r un rhan o'r alawon hyn neu'r ddau. Dylai fod yn ddiwrnod hyfryd o gerddoriaeth! £ 16 am y dydd, gan gynnwys copïau o'r gerddoriaeth, neu £ 12 os oes gennych drefniadau alaw Helen eisoes.


4/11/2017

10.30 - 16.30

Helen Adam

Saturday November
4th
jointly with Tywi tune club
Helen has written second parts to a selection of well-known Welsh tunes with place names in their titles.  So come along and play either or both parts of these tunes.  It should be a lovely day of music!  £16 for the day including copies of the music, or £12 if you already have Helen’s tune arrangements.

Dydd Sadwrn, Tach 18

18/11/2017


Saturday November 18th
Sesiwn agored
ar gyfer pob cerddor  gyda pheth profiad
Alawon o Lyfrau'r Fro
13.00 - 17.00

£2
Open session
for all musicians with some experience.
Tunes from the Llantwit notebooks

Dydd Sul, Rhagfyr 10
Parti Swper Nadolig
Manylion a lleoliad i'w cyoeddi.


10/12/2017
18.00 - 22.00

Sunday December 10th
Christmas Supper Party.
Details and venue to be announced.
Pris diwrnod cyfan
am + pm
Full day price
Pris cyffredinol £18.00
Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £12.00 Class price for membersPris hanner diwrnod am / pm Half day price
Pris cyffredinol £12.00 Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £8.00 Class price for membersPris diwrnod agored
Open day price
diwrnod cyfan
£3.00 whole day
hanner diwrnod
£2.00 half dayPris ymaelodi tan ddiwedd y gyfres

£15.00

Tune club membership to the end of the series


Trefnyddion y Clwb alawon
Rob Bradshaw
Stephanie Kempley
clwbalawon@gmail.com
Tune Club organisers
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo