The Black Hill Tune Club
Welsh music Workshop
Gweithdy Cerddoriaeth Draddodiadol
Clwb Alawon Bryn Du

Dydd Sadwrn
  Mai 17
2014

Saturday
May 17

Nôl - Back

Dysgu a chwarae alawon Cymreig Learning and playing Welsh tunes
Gweithdy un-dydd dan arweiniad arloeswr ein cerddoriaeth werin
Stephen Rees ger ffin Lloegr, o fewn golwg
Clawdd Offa a'r Mynyddoedd Du ar
Fferm Drewern Fechan,
Longtown, Swydd Henffordd  HR2 0LW.
10am tan 5pm

A one-day workshop led by Welsh traditional music pioneer
Stephen Rees near the Welsh border, within sight of Offa's Dyke and the Black Mountains at
Little Trewern Farm,

Longtown,
Herefordshire  
HR2 0LW.
From 10am to 5pm
Sesiwn draddodiadol
Gymreig ac amrywiol i ddilyn o 7pm
yng ngwesty'r Crown
LONGTOWN
Swydd Henffordd
HR2 9BN
Llety ar gael yn lleol
The Crown Inn
Followed in the evening by a session with mainly Welsh tunes from 7pm
at The Crown Inn
LONGTOWN
Herefordshire
HR2 9BN
Local accommodation
Alaw a chyfeiliant
Mae Stephen Rees yn ddarlithydd, yn gerddor ac yn diwtor profiadol, sydd yn ceisio rhannu’r llawenydd y mae e’n ei gael wrth chwarae alawon traddodiadol Cymreig. Mae'n brofiadol wrth chwarae myrdd o offerynnau, gan gynnwys y ffidil, acordion, chwiban a'r pibgorn ac mae wedi cyflwyno'n cerddoriaeth draddodiadol dros y byd gydag  Ar Log, Y Glerorfa a Crasdant.
Bydd yn dysgu yn y modd traddodiadol a ddefnyddiwyd drwy'r genhedloedd gan ddysgu trwy'r glust,gan wrando a chwarae
. Bydd yn canolbwyntio ar drefnu ac addurno.Stephen Rees

Melody and accompaniment
Stephen Rees is an experienced musican, lecturer and workshop leader, who does his best to share the joy he gets from playing Welsh traditional tunes.
He is a multi-instrumentalist, playing the fiddle, accordion, whistle and pibgorn and has played our music across the world with  Ar Log, Y Glerorfa and Crasdant.
He aims to use the traditional way of passing our music through the generations, by learning music by ear: through listening and playing and will focus on arragement and improvisation..


Trefnydd y Clwb alawon

Judy Mabe
01432 263495
judy.mabe@gmail.com


Workshop organiser

Prisiau
Pris cyffredinol
Aelodau Clera neu unrhyw Glwb Alaw
Bwyd a diod
Dewch a'ch lluniaeth eich hunan.


£15
£13
Prices
Standard price
Members of Clera or any Tune Club
Food and drink
Bring your own

Sur i gyrraedd Fferm Trewern Fechan
Cymerwch y ffordd o Ewyas Harold i Longtown.  ond cyn cyrraedd Longtown, cymerwch y ffordd i Michaelchurch a gyrrwch tua milltir a hanner yn y cyfeiriad hwnnw.
Gwelwch troead ar y chwith gydag arwydd Dim Ffordd Trwyddo. (Os gwelwch y New Buildings Farm, rydych wedi mynd yn rhy bell).
Trowch i lawr y ffordd  cywir a bydd ffordd Fferm Drewern Fechan y drydydd ar y dde.
Gwelwch arwydd  Little Trewern Farm.
Y rhi ffôn yw: 01873 860749


How to get to Little Trewern Farm
Take the Ewyas Harold to Longtown Road.  just before Longtown, take the Michaelchurch road and drive for about 1 and a half miles towards Michaelchurch.
You will see a turn on the left with a no through road sign. (If you get to New Buildings Farm on the right, you've gone too far).
Turn down this no through road and Little Trewern's track is the third on the right.
There is a sign saying Little Trewern Farm. Phone number is: 01873 860749


Llety - Gwely a brecwast
The Crown Inn Longtown   HR2 9BN
The Rising Sun Pandy  NP7 8DL
The Lamb and Flag Lawenarth 
NP7 7EW
Llety - Gwersylla
@£5 y nos, gyda chyfleusterau
Tan House Farm, Longtown HR2  0LT
Cysyller â Jenny ar
01873 860444/221 reservations@camping4us.co.uk
http://www.camping4us.co.uk/
Peth gwersylla yn
Fferm Trewern Fechan

Accommodation - Bed & breakfast
The Crown Inn
Longtown   HR2 9BN
The Rising Sun Pandy  NP7 8DL
The Lamb and Flag Lawenarth 
NP7 7EW
Accommodation - Camping
@£5 per night including facilities
Tan House Farm, Longtown HR2  0LT
Contact Jenny on
01873 860444/221
 reservations@camping4us.co.uk
http://www.camping4us.co.uk/
Camping for one or two at Little Trewern Farm


Cliciwch yma am nodiant alawon poblogaidd

 
Click here for popular Welsh tunes

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo