Cymdeithas
Offerynnau Traddodiadol Cymru
HAFAN
Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HOME
Learn and play
Welsh Traditional Music

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
Alawon Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
Blog Tunes Contact

CORONAFIRWS
Oherwydd polisi'r Llywodraeth, mae Clera'n atal digwyddiadau cymdeithasol ffurfiol nes ceir rhybudd pellach.
Gyda mannau cwrdd cyhoeddus wedi'u cau a b
chyfarfodydd wedi'u gwahardd, ni fydd sesiynau a chlybiau alawon lleol yn rhedeg.
Mae manylion cyswllt trefnwyr clybiau alawon a sesiynau wedi'u cynnwys yn rhestrau'r Sesiynau a'r Clybiau Alawon.
Mae ein gwefan alawon
www.alawoncymru.com yno i chi ddysgu, adolygu a chyd-chwarae ein treftadaeth wych o alawon Cymreig gyda set newydd yn cael ei hychwanegu bob mis.
Mae Cyfrol 3 o Alawon Sesiwn yn cael ei baratoi a gallwch fynd at setiau am sawl mis ymlaen trwy glicio botwm y mis nesaf.

CORONAVIRUS
In view of the current Government policy, Clera is suspending formal social activities until further notice.
With the closure of public venues that they use and the prohibiton of social gatherings, session and tune clubs will not run.
Contact details of tune club and session organisers are included in the
Sessions and Tune Club listings.
Our tunes website
www.alawoncymru.com is there for you to learn, revise and play along with our great heritage of Welsh tunes with a new set added each month.
Volume 3 of Alawon Sesiwn is being prepared and you can access the sets for several months ahead by clicking the next month button.


Llyfr A5 o 81 alaw traddodiadol Cymreig
mewn 26 set sesiwn gyda rhwymiad gwifr.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant
Fersiwn print mawr A4: £8 (aelodau £6) + clAn A5 fold-flat book of 81 Welsh tunes
arranged in 26 session sets with wire binding.
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery
A4 large print version: £8 (members £6) + del

Alawon Sesiwn 2, llyfr A5 o 74 alaw traddodiadol Cymreig wedi'u trefnu mewn 27 set sesiwn gyda rhwymiad gwifr.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant
Fersiwn print mawr A4: £8 (aelod £6.50)


Alawon Sesiwn 2, an A5 fold-flat book of 74 Welsh tunes arranged in 27 session sets, now with wire binding
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery
A4 large print version: £8 (members £6.50)
Gostyngiad arbennig:
Sesiwn 1 a 2 gyda'i gilydd: £11
(£9 i aelodau)
1 a 2, A4 print mawr: £15 (aelod £12)
E-bostiwch eich archeb i: post@clera.org

Special discount:
Alawon Sesiwn 1 and 2 together: £11,
(£9 to members)
1 and 2, A4 large print: £15 (members £12)
E-mail your order to post@clera.org
Aelodaeth Clera
£10 y flwyddyn
, (£5 digyflog, £15 teulu)
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg
o Ionawr 1 i Ragfyr 31.
Cliciwch yma am ffurflen ymaelodi.
Clera Membership 
£10pa,
(£5 unwaged, £15 family)
The membership year runs
from January 1 to December 31.
Click here for a membership form.

Daeth cyfnod ariannu Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fai 31ain 2014 ond mae'r clybiau alawon yn parhau.
Cynhaliwn y wefan hon er mwyn hysbysebu clybiau alawon a  gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb Alawon neu hyd yn oed trefnu un,
cysylltwch â ni.


The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014, but tune clubs and sessions carry on.
We are maintaining this website in order to publicise Clera tune clubsworkshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club
then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Logo Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo